Dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Dotace

1. Dotační poradenství a vyhledání dotace

Bezplatně s Vámi zkonzultujeme Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodný zdroj financování. Doporučíme případnou úpravu či doplnění projektu. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen. Váš projektový záměr je možné konzultovat zde.

2. Příprava žádosti o dotaci

Zajistíme pro Vás kompletní zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh, jako je např. podnikatelský záměr, studie ekonomického hodnocení projektu, Cost Benefit analýza apod. dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt vždy konzultujeme s poskytovatelem dotace, abychom maximalizovali bodový zisk projektu. O postupu přípravy žádosti pravidelně informujeme na schůzkách přípravného týmu. V případě cizojazyčných žádostí zajišťujeme i překlad. Žádost osobně podáme v řádném termínu u poskytovatele dotace. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace. Garantujeme formální správnost podané žádosti.

 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Zpracování povinných příloh
 • Konzultace s poskytovatelem dotace
 • Garance přijatelnosti a formální správnosti
 • Vypořádání připomínek poskytovatele dotace

3. Řízení projektu

Řídíme úspěšné projekty. Zajišťujeme administraci projektu spojenou s dotačními podmínkami. Doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Uspořádáme úvodní schůzku projektového týmu a zahájíme realizaci projektu. Organizujeme pravidelné schůzky projektového týmu. Zpracováváme monitorovací zprávy, hlášení a vypracujeme žádosti o proplacení dotace. Vypořádáme případné připomínky dotačního orgánu. Sledujeme čerpání rozpočtu projektu, projednáváme případné změny. Sledujeme naplňování harmonogramu projektu a projednáváme případné změny. Konzultujeme s poskytovatelem dotace plánované změny v projektu.

 • Doplnění dokumentů ke smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Úvodní schůzka projektového týmu
 • Pravidelné schůzky projektového týmu
 • Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Konzultace změn, oznámení o změnách projektu
 • Jednání a konzultace s poskytovatelem dotace
 • Sledování naplňování indikátorů projektu
 • Sledování naplňování harmonogramu projektu
 • Sledování čerpání rozpočtu projektu
 • Účast na kontrolách projektu

4. Veřejné zakázky

Zorganizujeme pro Vás všechna zadávací řízení plánovaná ve Vašem projektu v souladu se zákonem či podmínkami poskytovatele dotace. Dokumentaci projednáme a předložíme poskytovateli dotace. Případně zkontrolujeme Vámi realizovaná zadávací řízení, zda jsou v souladu se zákonem a podmínkami dotačního organu. Bližší informace zde

5. Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu/vyhodnocení projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Zkompletujeme a zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

 • Zpracování závěrečné zprávy/vyúčtování projektu, žádosti o platbu
 • Předání informací k podmínkám udržitelnosti projektu
 • Kompletace veškeré dokumentace projektu
 • Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného projektu v rámci projektového týmu;

6. Udržitelnost projektu

Proplacením dotace projektový cyklus nekončí. Zpracujeme pro Vás povinné monitorovací zprávy ve fázi udržitelnosti. Poskytujeme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 • Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
 • Konzultace změn ve fázi udržitelnosti
 • Účast při kontrolách projektu, vypořádání připomínek

Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ