Dotace - Dotační programy | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Dotační programy

Strukturální fondy Evropské unie

Národní operační programy

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy,
Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí,
Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj,
Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy,
Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj,
Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství,
Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství.

Programy přeshraniční spolupráce
(všechny jsou na území České republiky koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj)

Interreg V-A Česká republika - Polsko,
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,
Interreg V-A Rakousko - Česká republika,
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020,
Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

(všechny jsou na území České republiky koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj)
Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE,
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE,
Program meziregionální spolupráce ESPON 2020,
Program meziregionální spolupráce INTERACT III,
Program URBACT III.

Komunitární programy Evropské unie

(jde o neinvestiční programy financované přímo z rozpočtu Evropské unie podmíněné mezinárodním partnerstvím, výstupy projektu musí mít nadnárodní dopad)
Horizont 2020, program pro vědu a výzkum,
Erasmus +, program na podporu vzdělávání,
Life+, program pro životní prostředí a oblast klimatu,
COSME, program na podporu podnikání,
Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020, CUSTOMS 2020, programy na podporu fungování vnitřního trhu,
Kreativní Evropa, program na podporu kulturních a kreativních odvětví,
Zaměstnanost a sociální inovace,
Zdraví pro růst, program pro oblast zdraví,
Práva, rovnost a občanství, programy zaměřené na posílení spravedlnosti a práv,
Evropa pro občany, program na podporu aktivního evropského občanství,
HERCULE III, program na zvýšení konkurenceschopnosti EU a finančního trhu EU,
PERICLES 2020, program na pomoc ochrany proti padělání eura.

Další zahraniční dotační tituly

Program švýcarsko – české spolupráce
Finanční mechanismy EHP/Norsko

Národní dotační programy

Ministerstvo pro místní rozvoj:

Podpora bydlení
Podpora cestovního ruchu
Podpora rozvoje regionů
Podpora územního plánování

Ministerstvo zemědělství:

Dotace v zemědělství a potravinářství
Dotace ve vodním hospodářství
Dotace v lesním hospodářství a rybářství
Genetické zdroje
Nestátní neziskové organizace

Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury:

Cyklistické stezky
Zvyšování bezpečnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Program Záruka
Program Inostart
Agentura Czech Invest

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Mládež
Sport a tělovýchova

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Dotace na poskytování sociálních služeb
Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny
Dotace na podporu integrace cizinců

Ministerstvo kultury:

Památky
Muzea a galerie
Regionální a národnostní kultura
Divadlo
Hudba
Tanec
Literatura
Výtvarné okruhy
Architektura
Design
Kinematografie a média
TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny
Věda a výzkum
Profesionální kulturní aktivity v zahraniční
Církve a náboženské společnosti

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Ministerstvo vnitra

Nejvýznamnější nadace v ČR

Nadace rozvoje občanské společnosti,
Nadace ČEZ,  
Nadace Charty,
Nadace Open Society Fund Praha,
Nadace ADRA,
Nadace České spořitelny,
Nadace Terezy Maxové,
Nadace Partnerství,
Nadace O2,
Nadace Vodafone.


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ