Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář
Aktuality
 • 29.06.2017
  Dotace na rekonstrukce sportovišť
  Program na rekonstrukci školních hřišť a tělocvičen   Ministerstvo pro
 • 20.06.2017
  Úspěšné projekty v cestovním ruchu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo projekty  společnosti Farma Dolní
 • 19.06.2017
  Operační program životní prostředí otvírá nové výzvy
  Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo šest nových výzev v rámci

Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Operační program životní prostředí otvírá nové výzvy

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo šest nových výzev v rámci operačního programu životní prostřední. 

Výzva č. 62 na téma – „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“

Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 31.8.2017 do 20:00

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Podporované aktivity:
● 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
● 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
● 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
● 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Oprávnění žadatelé: kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 85% celkových způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje: 200 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 1 mld. Kč, z toho 100 mil. Kč na aktivitu 
                                                                                                                    

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/62-vyzva

 

Výzva č. 89 na téma – „Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“.

Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 31.1.2017 do 20:00

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

Podporované aktivity:
● Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
● Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
● Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
● Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
● Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
● Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
● Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Oprávnění žadatelé: kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 85% celkových způsobilých výdajů (projekty nespadající pod veřejnou podporu)
Způsobilé výdaje
: 100 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 500 000 000 Kč

Výzva je kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/89-vyzva

 

Výzva č. 60 na téma – „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“.

 Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 15.9.2017 do 20:00

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Podporované aktivity:
Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

=  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

Oprávnění žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 60% celkových způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje: 250 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 300 mil. Kč

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva

 

Výzva č. 59 na téma – „Posílit přirozené funkce krajiny“.

Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 15.9.2017 do 20:00

Cílem je posílit zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Podporované aktivity:
● Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
● Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
● Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
● Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
● Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Oprávnění žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Způsobilé výdaje: 250 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 300 mil. Kč

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

 

Výzva č. 58 na téma – „Posílit biodiverzitu“.

Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 15.9.2017 do 20:00

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporované aktivity:
● Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
● Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
● Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Oprávnění žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Způsobilé výdaje: 250 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 120 mil. Kč

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva

 

Výzva č. 57 na téma – „Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.

Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2017
Ukončení příjmu žádostí: 15.9.2017 do 20:00

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Podporované aktivity:

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Oprávnění žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR a správ NP a správy jeskyní ČR), Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace:  max. 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Způsobilé výdaje: 250 tis. (bez DPH) - 50 mil. EUR (včetně DPH)
Alokace: 80 mil. Kč

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Web: http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva

 

V případě zájmu o konzultace kontkaktujte našeho projektového manažera.

Ing. Vladimír Neškudla

GSM:   +420 720 403 784
tel:       +420 499 420 406
e-mail:  neskudla@cep-rra.czdfgdf Certifikát stupně C - Efektivní projektové řízení
Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ