Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Aktuality
 • 11.06.2019
  Volná pozice - hledáme Projektového manažera/ku
  Charakteristika pracovní činnosti: Konzultace projektových záměrů včetně
 • 5.02.2019
  Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP
  Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:   118. výzva – 3.3
 • 5.02.2019
  OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na podporu dětských skupin a na podporu rovnosti žen a mužů
  OPZ vyhlásil následující výzvy.   Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na

Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Únor 2019 přinesl nové výzvy OPŽP

Byly vyhlášeny následující výzvy v rámci OPŽP:

 

118. výzva – 3.3 - Rekultivace staré skládky

Termíny pro podání žádosti:  1. 3. – 1. 7. 2019

Alokace: 200 mil. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

3.3.1: Rekultivace starých skládek

 

119. výzva – 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

 Termíny pro podání žádosti: 4. 2. 2019 – 13. 1. 2020

Alokace: 1 mld. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

 

120. výzva – 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Termíny pro podání žádosti: 4. 2. 2019 – 13. 1. 2020

Alokace: 460 mil. Kč

Příjemci podpory:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.

Podporované aktivity:

4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace  opatření  k  zajištění  či zlepšení  stavu  předmětů  ochrany  včetně  tvorby  či  zlepšení  stavu  návštěvnické infrastruktury).  Dále sběr informací,  tvorba  informačních  a  technických  nástrojů  a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

 

129. výzva – 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Termíny pro podání žádosti:  1. 2. – 31. 10. 2019

Alokace: 130 mil. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (viz výzva č. 120)

 

130. výzva – 4.2 - Posílit biodiverzitu

Termíny pro podání žádosti:  1. 2. – 31. 10. 2019

Alokace: 170 mil. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba                                               

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů 

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

 

131. výzva – 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Termíny pro podání žádosti:  1. 2. – 31. 10. 2019

Alokace: 300 mil. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur        

Aktivita 4.3.3:  Revitalizace a podpora samovolné  renaturace  vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů     

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů        

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

 

132. výzva – 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Termíny pro podání žádosti:  1. 2. – 31. 10. 2019

Alokace: 100 mil. Kč

Příjemci podpory:

bez omezení, dle PD

Podporované aktivity:

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

-----

V případě zájmu o konzultaci, kontaktujte našeho projektového manažera:

Ing. Vladimír Neškudla

720 403 784

neskudla@cep-rra.cz

les    Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ