Dotace - Aktuální dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nabídka dotací

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
III. 1.2.a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - zakládání a rozvoj podniku 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských podnikatelských aktivit.
Oprávnění žadatelé FO a PO podnikající (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; žadatel nesmí mít všechny živnosti přerušené/zrušené. Projekt lze realizovat pouze v obci do 2000 obyvatel. Projekt odpovídá podpořitelným činnostem CZ-NACE (zejména zpracovatelský průmysl, stavebnictví, atd.).
Výše dotace 50 000 Kč - 10 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
III. 1.2.b) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje -výstavba bioplynové stanice 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských podnikatelských aktivit.
Oprávnění žadatelé FO a PO, které podnikají v zemědělské výrobě min. 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů3, a které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků;
Výše dotace 50 000 Kč - 60 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
III. 1.2.c) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje -výstavba a modernizace kotelen a ýtopwn na biomasu četně kombionové výroby tepla a elektřiny 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu V rámci záměru je podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a využití energie z biomasy. 
Oprávnění žadatelé FO a PO (i bez historie), které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů3, a které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků;
Výše dotace 50 000 Kč - 50 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
III. 1.2.d) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje -výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu V rámci záměru je podporována nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a využití energie z biomasy. 
Oprávnění žadatelé FO a PO (i bez historie), které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů3, a které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků;
Výše dotace 50 000 Kč - 10 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě. Je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu. Investice pořízené dle formuláře žádosti o dotaci minimálně pokrývají výši dotace.
Oprávnění žadatelé Zemědělský podnikatel, (tzn. fyzická osoba), který podniká (bude podnikat) v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé (do 15 měsíců zápis v EZ ).
Výše dotace Max. 40 000 EUR
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 27.6.2012 3.7.2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova.
Oprávnění žadatelé Subjekt, který žádá je v souladu s definicí příjemce dotace příslušné Fiche. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené příslušnou MAS, projekt musí být realizován v daném území působnosti MAS.
Výše dotace dle příslušné Fiche
Odkaz na stránky dotačního titulu www.szif.cz
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Výzva 89 10. 4. 2012 31. 7. 2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu A. Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení (model CAF)
B. Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu
C. Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu
D. Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku
E: Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky v období finanční krize, předcházení či eliminace dopadů finanční krize
F: Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů
G: Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadů samosprávy (good governance)
H: Vzdělávání ve výše uvedených oblastech.
Oprávnění žadatelé 1. Obce (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 314/2002 Sb.,)
2. Kraje (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních
celků; 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení);
3. Magistrát hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy
Výše dotace 1.000.000 - 10.000.000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.esfcr.cz 
Kontaktní osoba Ing. Radmila Outlá, outla@cep-rra.cz 
Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA III 30. 3. 2012 14. 11. 2012  
Detail Skrýt
Zaměření dotačního titulu 1. další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli o vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace o získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
2. aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici
3. tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
4. příprava podnikových lektorů
Oprávnění žadatelé Výzva je určena pro podnikatelské subjekty vymezené zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 2 písm. a)7, b)8, c)9 – mimo sdružení, klastry, asociace apod.) působících ve vybraných CZ – NACE (bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost subjektu).
Výše dotace 1.000.000 - 8.000.000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.esfcr.cz 
Kontaktní osoba Ing. Radmila Outlá, outla@cep-rra.cz 

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení  
PO 2 - Podpora vstupu na trh práce 23 .5. 2012 1. 8. 2012  
Detail Skrýt
 Zaměření dotačního titulu Cílem aktivity A podporovaných v této oblasti je zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umožnit těmto osobám návrat na trh práce a udržení si získaného pracovního místa.  Cílem aktivity B podporovaných v této oblasti je umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny návrat na pracovní trh a napomoci k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví.
Oprávnění žadatelé Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce, podnikatelské subjekty pokud patří mezi mikropodniky, malé a střední podniky
Výše dotace 1 000 000 - 6 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.prahafondy.eu
Kontaktní osoba Ing. Kateřina Balážiková, balazikova@cep-rra.cz

Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ