Dotace - Aktuální dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nabídka dotací

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Partnerství znalostního transferu 14.09.2018 14.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

-          vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště

-          projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

    1. zlepšení výrobních procesů

    2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

    3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Oprávnění žadatelé

malé a střední podniky a podnikatelská seskupení pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (tzv. znalostní organizace - veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR) pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (např. výzkumné organizace, neziskové organizace)

Výše dotace 500 tis. – 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/partnerstvi-znalostniho-transferu
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_16_031 – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 20.09.2018 14.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání - zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání.

Oprávnění žadatelé

Vysoké školy

Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-031-celozivotni-vzdelavani-na-vysokych-skolach.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Aplikace 30.06.2018 17.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků - prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software.

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí

výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru

zahraniční subjekt

Výše dotace 1 - 40 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ Výzva č. 82 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 31.01.2018 18.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Výzvou je zamýšleno podpořit  oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v ČR neexistuje adekvátní řešení. V rámci projektu y měly být koncepty rozvinuty do podoby nových služeb, produktů, testovány v praxi a evaluovány. Nová řešení by měla lépe naplňovat potřeby cílových skupin a zvyšovat kvalitu jejich života. Maximální délka projektu je 36 měsíců, vývoj a testování řešení může trvat maximálně 24 měsíců. Další období bude sloužit především pro advokační práci a vyhodnocení dopadu řešení po skončení intervence.

 

Popis podporovaných aktivit:

 • Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících  sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
 • Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření
 • Evaluace
 • Advokační práce
Oprávnění žadatelé
 • NNO
 • Obce
 • Organizace zřizované kraji a obcemi
 • OSVČ
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy
 • Obchodní korporace
 • Profesní a podnikatelská sdružení
Výše dotace 3 - 15 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 98 "Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů" 1.03.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
 • podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 100 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/98-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_18_094 - Budování kapacit sociálních partnerů II 18.07.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu
 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů (včetně např. témat spojených se zvýšením minimální mzdy a s výzkumem a přípravou možných řešení v oblasti daňového a pojistného systému a podmínek za jakých by bylo možné tyto systémy vyrovnat jak se snížením fiskální zátěže pracovních příjmů, tak s požadavky na rozšíření pracovních příležitostí ve veřejných službách),
 • Zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice sociálního dialogu,
 • Vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog,
 • Podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu informací na odvětvovou a podnikovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání) na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů),
 • Podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích, včetně podpory vytváření podmínek pro zvýšení flexibility trhu práce (např.: návrhy na zkrácení pracovní doby v některých životních fázích, sledování a vyhodnocování vlivu práce na dálku na soulad pracovního a rodinného života, otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova),
 • Podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům,
 • Podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů níž v hierarchii organizací,
 • Podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami,
 • Podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu v souvislosti s:

           - jejich připraveností na změny důchodového systému,

           - se vstupem absolventů na trh práce,

 • Rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v oblasti RLZ na regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, zvyšování povědomí o sociálním dialogu na všech jeho úrovních,
 • Rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů,
 • Vedení tripartitního dialogu o vhodné podpoře profesního vzdělávání a zavádění prvků systému duálního vzdělávání na straně zaměstnavatelů, včetně propojování regionálních aktérů v oblasti vzdělávání,
 • Vytvoření metodiky pro sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících.
Oprávnění žadatelé

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

- Svaz průmyslu a dopravy ČR

- Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

- Českomoravská konfederace odborových svazů

- Asociace samostatných odborů

 

b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2018.

Výše dotace alokace: 241 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-094-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 101. výzva – 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 20.09.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 1.3.4: Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD (kromě fyzických osob podnikajících)

Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/101-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 102. výzva – 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 20.09.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; 
Aktivita 1.4.3 - Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Oprávnění žadatelé bez omezení, dle PD
Výše dotace alokace: 250 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/102-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 105. výzva – 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 20.09.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Oprávnění žadatelé

Příspěvkové organizace

Státní podniky

Výše dotace alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/105-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 130 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

-  generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 131 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. města Praze 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

- generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Smart grids II. (přenosová síť) 3.04.2018 28.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)
Oprávnění žadatelé velké podniky, provozovatelé přenosových soustav
Výše dotace 10 - 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/prenosova-sit
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 12/2017 - "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)" 7.09.2017 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.
Oprávnění žadatelé vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů
Výše dotace Alokace: 240 mil. Kč, Výše podpory: 50% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/destovka_vyzva_dvanact_srpen
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK: INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva VI 3.01.2018 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Agentura pro podnikání a inovace
Zaměření dotačního titulu

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • zveřejnění přihlášky vynálezů,
 • udělení patentů,
 • udělení ochranných známek,
 • udělení užitných vzorů,
 • udělení průmyslových vzorů.
Oprávnění žadatelé
 • malé a střední podniky splňující podmínky
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání
Výše dotace min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč; alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 1/2018 „Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech" 3.04.2018 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) a podporu biodiverzity v nich
 • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy
 • zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ
Oprávnění žadatelé
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Správa Národního parku Podyjí
 • Správa Národního parku Šumava
Výše dotace Alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/podpora_biodiverzity_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 86 "Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 83 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
- Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
- Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
Výše dotace Alokace: 21,25 mil. Kč pro ITI Praha, výše dotace: max 85% celkových způsobilých výdajů, pro budování varovných systémů max 70% celk. způs. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 82 „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“ 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)
Výše dotace Alokace: 299 mil. Kč. (ITI Brno 120 mil. Kč, ITI Praha 179 mil. Kč), výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 81 „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.
Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 30 mil. Kč, výše dotace: max 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 80 "Snížit množství vypouštěného znečištění do povrch. i podz. vod z komun. zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchů a podz. vod" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
Podporované aktivity:
- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
- odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 370 mil. Kč (Plzeň 200 mil. Kč, Hradecko - Pardubicko 170 mil. Kč), výše dotace: max 85% z celkových způs. výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 78 "Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území" 9.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000, ). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
Oprávnění žadatelé agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků
Výše dotace Alokace: 1,15 mld. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/78-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 113 "Zajistit povodňovou ochranu intravilánu" 1.03.2018 7.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
 • ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby
 • ochranných nádrží).
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 200 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/113-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_18_088 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva) 9.10.2018 8.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta

4) Podpora neformální péče a sdílené péče

5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi

6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích

7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

8) Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob

Oprávnění žadatelé

a) nestátní neziskové organizace      

b) sociální družstva

c) obce                                                                  

d) organizace zřizované obcemi                                                                

e) organizace zřizované kraji            

f) dobrovolné svazky obcí     

g) poskytovatelé sociálních služeb

h) poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče

Výše dotace alokace: 200 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Potenciál 30.06.2018 15.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

Oprávnění žadatelé

podniky malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj

kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní organizace

Výše dotace 2 - 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 4/2018 - Pilíře EVVO 30.09.2018 15.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

6.1.A –   Environmentální vzdělávání a výchova

6.1.B –   Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

6.1.D –   Interpretace přírodního dědictví

Oprávnění žadatelé

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Výše dotace alokace: Aktivita 6.1.A – 25 mil.Kč Aktivita 6.1.B – 10 mil.Kč Aktivita 6.1.D – 5 mil.Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 100 "Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie" 1.03.2018 31.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení, výměna a renovace výplní, stavební opatření, výměna zdroje tepla…)
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
Výše dotace max. 35 - 50/ 70 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 100 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_18_089 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci 3.09.2018 31.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče

B Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení

C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče

Oprávnění žadatelé

kraje, obce a jimi zřizované organizace

poskytovatelé sociálních služeb

nestátní neziskové organizace

Výše dotace alokace: 60 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-089-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_16_059 - Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže 31.10.2018 31.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 projektových fází:

-          přípravná fáze

-          zahraniční stáž

-          následná fáze

V rámci přípravné fáze jsou povinnými aktivitami:

- diagnostika, individuální  pohovory  a  poradenství: výstupem  je Profil  účastníka projektu  mezinárodní  mobility  pro  znevýhodněnou  mládež,  který  bude  předložen vyhlašovateli výzvy v nejbližší předkládané zprávě o realizaci;

- jazyková příprava;

- multikulturní trénink;

- školení finanční gramotnosti.

 

V rámci fáze zahraniční stáž jsou povinnými aktivitami:

- odborná praxe: v popisu klíčové aktivity bude uvedena cílová destinace stáže – země EU, popř.  ESVO, ve kterých bude zahraniční stáž pro cílovou skupinu probíhat.

Během zahraniční stáže bude pro cílovou skupinu zajištěn stálý doprovod pro každý běh, spočívající v trvalé přítomnosti minimálně 1 osoby z organizace příjemce nebo českého partnera, se znalostí českého jazyka a jazyka cílové země, anebo anglického jazyka;

- průběžné poradenství a péče o účastníky stáže;

- doprovodné motivační a integrační aktivity.

 

V rámci následné fáze jsou povinnými aktivitami:

- individuální poradenství a koučink;

- podpora při hledání zaměstnání.

Oprávnění žadatelé Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
Agentury práce
NNO
Kraje a obce a jimi zřizované organizace
Výše dotace alokace: 55 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 104. výzva - 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.08.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Oprávnění žadatelé

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace Alokace: 800 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 7/2018 Emise ze stacionárních zdrojů 18.10.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 1. pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
 2. pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Oprávnění žadatelé

-          obchodní společnosti a družstva

-          fyzické osoby podnikající

-          obce

-          kraje

-          dobrovolné svazky obcí

-          státní podniky

-          veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)

-          výzkumné organizace (podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pokud jsou veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace alokace: 30 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_emise_stacionarni_zdroje_sedum
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_067 - Implementace strategie digitálního vzdělávání II 31.10.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Povinná aktivita

Aktivita č. 1 - Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů, alokace na aktivitu: 100 mil. Kč

Aktivita č. 3 - Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (kulturními/ paměťovými, ekologickými či vědeckými centry), alokace na aktivitu: 110 mil. Kč

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol, alokace na aktivitu: 140 mil. Kč

 Aktivita č. 5 - Šíření příkladů dobré praxe škol, alokace na aktivitu: 150 mil.

Oprávnění žadatelé Školy a školská zařízení, VŠ, OOS,
PO OSS, Územní samosprávné celky a jejich PO, Dobrovolné svazky obcí., NNO …


blíže viz text výzvy https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii/text-vyzvy.htm
Výše dotace alokace: 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - 1/2019/117D8210 3.12.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora dostupnosti služeb

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Oprávnění žadatelé obce
Výše dotace alokace: 910 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-8316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MMR - Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli - 1/2019/117D8220 3.12.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Oprávnění žadatelé obce
Výše dotace alokace: 350 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mmr.cz/getmedia/6ab79ed4-d413-499d-96e4-45e22e11111f/_2019_vyzva_1_2019_117D8220.pdf.aspx?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MMR - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - 1/2019/117D8230 3.12.2018 28.02.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Podpora obnovy místních komunikací

Oprávnění žadatelé obce
Výše dotace alokace: 190 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mmr.cz/getmedia/de1fc283-d89a-4982-8fdf-8316d37686e7/Vyzva_k_podavani_zadosti_117D8210_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_17_076 - Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny 5.11.2018 15.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

1. Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin

2. Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny

3. Podpora mezioborové spolupráce

Oprávnění žadatelé Kraje, obce a jimi zřizované organizace;
Nestátní neziskové organizace
Výše dotace alokace: 160 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Obnovitelné zdroje energie 14.09.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

-          vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby;

-          vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

-          výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

-          výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

-          výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí

Výše dotace 250 tis. - 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/eko-energie-obnovitelne-zdroje
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_15_56 - ESF výzva pro vysoké školy II 3.12.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

1. zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,

2. tvorbu nových a/nebo úpravu obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe,

3. posílení internacionalizace,

4. rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce,

5. zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,

6. zvýšení zájmu o studium na VŠ, adaptaci nových studentů pro studium na vysoké škole a usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

Oprávnění žadatelé
Výše dotace alokace: 1 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-056-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_15_57 - ERDF výzva pro vysoké školy II 3.12.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

1. infrastrukturní zajištění výuky,

2. zpřístupnění vysokoškolského prostředí,

3. informační zdroje pro výuku.

Oprávnění žadatelé
Výše dotace alokace: 1,5 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-057-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 22/2017 „Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků" 2.01.2019 1.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků
Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.
Oprávnění žadatelé
 • právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výše dotace Alokace: 40 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_autovraky_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 10/2018 Pozitivní motivace obcí v soutěžích 18.10.2018 1.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 1. zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
 2. jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení,
 3. revitalizace vodních toků a vodních ploch,
 4. demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
 5. realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.
Oprávnění žadatelé

Obce oceněné v roce 2017, 2018 a 2019 titulem „Zelená stuha“ (ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění celostátního kola soutěže).

Výše dotace alokace: 21 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/pozitivni_motivace_obci_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Nemovitosti 30.06.2018 22.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost

revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely

podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce

Oprávnění žadatelé

malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zpracování odpadů

Výše dotace 1 – 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/nemovitosti
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb 30.06.2018 28.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

zřizování a provoz center sdílených služeb

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí působící v oblasti center sdílených služeb

Výše dotace 3 – 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Školicí střediska 30.06.2018 30.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

výstavba a rekonstrukce stávajících školicích center

modernizace prostor pro vzdělávání

pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

Oprávnění žadatelé

malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií atp.

Výše dotace 0,5 – 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/skolici-strediska
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - ICT a sdílené služby - datová centra 30.06.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

budování a modernizace datových center

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí provozující datová centra

Výše dotace 10 – 120 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-budovani-a-modernizace-datovych-center
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 12/2017 Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka) 7.08.2017 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

1.5.B – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů

1.5.C – Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

Oprávnění žadatelé Vlastníci a stavebníci obytných domů
Výše dotace alokace: 240 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/destovka_vyzva_dodatek
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 108 - Podpora programu Housing First (Bydlení především) 3.12.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi

Oprávnění žadatelé

nestátní neziskové organizace

obce

organizace zřizované obcemi

dobrovolné svazky obcí

Výše dotace alokace: 150 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 17/2017 "Domovní čistírny odpadních vod“ 16.10.2017 30.06.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění žadatelé obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, spolky
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_vod_prevence_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č.86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života 14.09.2018 27.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

- stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);

- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení;

- nákup nemovitosti;

- pořízení vybavení.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:

- škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením;

- školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.

Oprávnění žadatelé - školy a školská zařízení
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
Výše dotace Evropský fond pro regionální rozvoj - 456 mil. Kč Státní rozpočet - 80 470 588 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - SMART GRIDS II. (PŘENOSOVÁ SÍŤ) 14.09.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

-          výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Oprávnění žadatelé

velké podniky, provozovatele přenosových soustav

Výše dotace 10 - 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/prenosova-sit
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_17_083 - Nová řešení pro tíživé sociální problémy 31.10.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

- analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb

- analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby

a dalších relevantních aktérů

- vývoj a pilotní testování úpravy služeb

- vývoj a pilotní testování nové služby

- rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)

- vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)

- rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a

vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných

pro realizaci řešení

Oprávnění žadatelé NNO,
obce,
organizace zřizované kraji a obcemi,
poskytovatelé sociálních služeb
Výše dotace alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
CZ - PL - Výzva č. 31 - PO 3 - Vzdělání a kvalifikace - SC 3.1. Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů 15.11.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu
 1. Příprava a realizace společného vzdělávání
 2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Oprávnění žadatelé

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení

Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy

Vzdělávací instituce včetně vysokých škol

Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení

Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Výše dotace alokace: 4,8 mil. EUR
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_055 – Smart Akcelerátor II 17.08.2018 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Povinné aktivity:

• řízení projektu,

• základní tým (zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci agendy RIS3),

• vzdělávání a rozvoj kompetencí (vzdělávání členů realizačního týmu, rozvoj kompetencí odborníků z veřejné správy i organizací zapojených do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie, školení nebo konference v ČR i v zemích Evropského výzkumného prostoru)

• mapování a analýzy.

Volitelné aktivity:

• asistence (podpora přípravy strategických projektových záměrů nebo strategických intervencí v kraji),

• twinning (spolupráce se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru),

• pilotní ověření (ověření funkčnosti podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny),

• marketingová a komunikační strategie kraje.

Oprávnění žadatelé

Vyšší územně samosprávné celky

Výše dotace alokace: 550 mil.Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III 2.02.2018 29.11.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Energeticky úsporná opatření v bytových domech (zaměřeno na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu)

Oprávnění žadatelé
 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva jako správci bytových domů    
Výše dotace Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000 Kč; Maximální výše způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč;
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c6ebfcd3-ecf9-449e-91fc-b370ee736999/Text-78-vyzvy-IROP_12-1-2018.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Veronika Pourová, MBA, +420 725 591 988, vpourova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 114. výzva - 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.08.2018 2.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Oprávnění žadatelé

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace Alokace: 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/114-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 20/2017 „Likvidace nepotřebných vrtů“ 1.11.2017 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

V rámci této Výzvy jsou podpořeny následující aktivity – Likvidace nepotřebných vrtů.

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:

 • jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
 • nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
 • nejsou již ani jinak využitelné a
 • představují riziko ohrožení životního prostředí.
Oprávnění žadatelé
 • Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty
 • Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.
Výše dotace Alokace: 20 mil. Kč, Výše podpory: 90 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_likvidace_nepotrebnych_vrtu
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 9/2018 Podpora obcí v národních parcích 23.10.2018 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků:

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
5.5.B Snížení světelného znečištění,
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Oprávnění žadatelé 5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
5.5.E: správy národních parků,
5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zivot_v_obcich_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 9/2018 „Podpora obcí v národních parcích" 3.12.2018 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
 • Snížení světelného znečištění,
 • Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
 • Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
 • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
 • Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Oprávnění žadatelé
 • právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, 
 • správy národních parků,
Výše dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zivot_v_obcich_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované projekty ITI 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 280 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-83-Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 65 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni-bydleni-in-projekty-IPRU
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty CLLD 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 380 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.14 - Podpora pořizování územních studií krajiny 1.12.2016 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl výzvy: podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování
Oprávnění žadatelé obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.
Výše dotace alokace: 35 mil. Kč, max výše podpory je 10 % z celkových způsob. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/uzemni_studie_krajiny_vyzva_prosinec
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 88 "Posílit přirozené funkce krajiny" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl: zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny
Podporované aktivity: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Oprávnění žadatelé

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli: pouze obce s rozšířenou působností.

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Výše dotace Alokace: 297 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 87 "Posílit biodiverzitu" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
Podporované aktivity: prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 189 mil. Kč, výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 115. výzva - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 3.08.2018 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

- Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.

- Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.

Oprávnění žadatelé Obce a města
Výše dotace Alokace: 119 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/115-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 127. výzva - 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 9.10.2018 6.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

1. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

2. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Oprávnění žadatelé bez omezení, dle PD
Výše dotace alokace: 310 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 128. výzva - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 9.10.2018 6.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Oprávnění žadatelé bez omezení, dle PD
Výše dotace alokace: 610 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II 13.07.2017 15.07.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

 

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Oprávnění žadatelé
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace Min. ZV: 1 000 000 Kč ; Max. ZV: 40 000 000 Kč, Dotace až 90%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Pechová, +420 725 506 846, pechova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) opět otevřeno 1.11.2017 30.11.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Úřad práce
Zaměření dotačního titulu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Žadatelem projektu je Úřad práce ČR.  Projekt podporuje níže uvedené aktivity.

•   externí vzdělávání – další profesní vzdělávání (akreditované i neakreditované)

•           rekvalifikace zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců)

•           odborná jazyková výuka

Oprávnění žadatelé

•           zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, státní podniky)

•           OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců

•           NNO

Výše dotace 500 tis Kč, max. 6 mil Kč/rok
Odkaz na stránky dotačního titulu https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, +420 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 2/2018 „Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce" 4.05.2018 18.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.),
 • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 

Oprávnění žadatelé
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše dotace 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 600 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zasobovani_pitnou_vodou_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 3/2017 - Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů 16.03.2017 31.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Popis podporovaných aktivit:

● Odstraňování nelegálních skladů odpadů;

● Sanace havarijních stavů , sanace starých ekologických zátěží
Oprávnění žadatelé Kraje
Obce s rozšířenou působností
Obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje
nebo není znám)
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše dotace: 100 tis. Kč - 40 mil. Kč, 100% celk. způsob. výdajů (80% formou dotace, zbývající podíl formou zvýhodněné půjčky)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ