Dotace - Aktuální dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář
Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nabídka dotací

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 67 „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ 31.03.2017 28.04.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity: Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech.

a) Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

● tepelné čerpadlo.

● kotel na pevná paliva.

● plynový kondenzační kotel.

b) Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

c) Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,

d) Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).
Oprávnění žadatelé kraje
Výše dotace Alokace: 3 421 980 000 Kč, Způsobilé výdaje: do 50 mil. EUR (vč. DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.12 - Likvidace nepotřebných vrtů 1.11.2016 28.04.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:
- jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody
- nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné
- nejsou již ani jinak využitelné
- představují riziko ohrožení životního prostředí
Oprávnění žadatelé 1. Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, a dále
2. Obce , dobrovolné svazky obcí a kraje
- na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
- na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.
Výše dotace alokace na celkovou výzvu je 20 mil Kč, max. výše dotace 90%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/likvidace_nepotrebnych_vrtu_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.15 - Zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (halonů) 2.01.2017 28.04.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Zneškodnění halonů, které již nemají své využití, v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Oprávnění žadatelé Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. h zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění, ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Výše dotace alokace: 2,5 mil. Kč, dotace činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/vyzva_15_2016
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Inovace - Výzva III 19.12.2016 30.04.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Oprávnění žadatelé podnikatelské subjekty, zejména MSP
Výše dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iii-inovacni-projekt/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Nízkouhlíkové technologie – výzva II 1.03.2017 31.05.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
a) elektromobilita - pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic
b) akumulace energie - inovativní projekty, pořízení kompaktních nabíjecích stanic
c) druhotné suroviny - zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, zavádění inovativních technologií
Oprávnění žadatelé malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem
Výše dotace Výše dotace: Elektromobilita 55% - 75% celk. ZP, Rychlonabíjecí stanice 60% - 80% celk. ZP, Druhotné suroviny 25% - 45%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Inovační vouchery - Výzva I 1.06.2016 31.05.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Oprávnění žadatelé malé a střední podniky
Výše dotace min. 80 tis. Kč, max. 250 tis. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 49. výzva na deinstitucionalizaci sociálních služeb II 12.09.2016 31.05.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Cílem podpory je transformace ústavní péče a dále pak deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživatelům zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Výzva umožňuje podpořit vytvoření zázemí(výstavbu a rekonstrukci objektů, pořízení vybavení, automobilu, atp.) pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách jako je osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče,  tacionáře a dílny, centra následné služby, apod. Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Oprávnění žadatelé

kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Výše dotace min. 500 000 Kč, max. 90 mil. Kč, dotace až 85% (dle žadatele)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7f51cd4a-48e0-4c9f-8c09-9bd0f1379347/Text-vyzvy-c-49.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel: 720 403 784. E-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Spolupráce-Technologické platformy – Výzva II 1.03.2017 1.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

● podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

– v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)

– navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti

– koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

● podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj
Oprávnění žadatelé účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí
Výše dotace Max. výše dotace: 75 % způsobilých výdajů, dotace na projekt: 500 tis.Kč - 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP Z - výzva č. 117 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m.Praha“ 15.03.2017 15.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV,  odbor realizace programů ESF -  veřejná  správa a sociální  inovace
Zaměření dotačního titulu

Cíl výzvy:

●  optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

●  profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 

Popis podporovaných aktivit:

● Zavádění a rozvoj metody kvality

● Tvorba a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů

● Procesní řízení

● Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů   

Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé – pouze z území hl.m. Prahy:

● Obce  

● Kraje 

Výše dotace 2 - 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-117-opz
Kontaktní osoba dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP Z - výzva č. 58 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“ 22.03.2017 15.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV, odbor realiazce programů  ESF - veřejná  správa a inovace
Zaměření dotačního titulu

Cíl výzvy:

●  optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

●  profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 

Popis podporovaných aktivit:

● Zavádění a rozvoj metody kvality

● Tvorba a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů

● Procesní řízení

● Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů   

Oprávnění žadatelé

● Obce  

● Kraje

● Asociace a sdružení obcí a krajů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, Spolek pro obnovu venkova)

● Dobrovolné svazky obcí  

Výše dotace 2 - 10 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz
Kontaktní osoba dolezalova@cep-rra.cz, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 2/2017 - "Inovativní a demonstrační projekty" 13.02.2017 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu 7.1. A VODA - přirozené zadržování vody a jejich využití, snižování rizik povodní a sucha, integrované hospodaření s živinami, obnova přirozené morfologie řek a jezer, úspory vody a další
7.1. B KVALITA OVZDUŠÍ - Energetické využití biomasy a kalů městských ČOV, Inovativní projekty z oblasti mobility, snížení emisí čpavku a částic ze zemědělství, optimalizace dopravy a další
7.1. C ODPADY - Nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu, inovativní metody sběru odpadu
7.1. D ENERGETICKÉ ÚSPORY A CHYTRÁ ŘEŠENÍ V ENERGETICE - návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení, chytré sítě (Smart grids) včetně inteligentního měření a řízení spotřeby, lokální sítě (Micro grids)–distribuční sítě malého rozsahu, sezónní ukládání energie
Oprávnění žadatelé Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše podpory: 75% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/inovativni_demonstracni_projekty_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 65 „Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže“ 3.04.2017 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Projekt bude zaměřen na:
- realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.
- sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvková organizace, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 400 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých veřejných výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/65-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 76 „Rekultice staré skládky" 3.04.2017 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity: rekultivace starý skládek (technicky nedostatečně zabezpečených.
Oprávnění žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů, Alokace: 200 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 63 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 18.04.2017 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity: budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů, vyjímečně 70%, Alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 8/2017 - "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)" 5.05.2017 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší. Pro podporu vypracování akčního plánu zřídí žadatel 1 nové služební/pracovní místo pro pracovníka krajského úřadu nebo obecního úřadu na plný pracovní úvazek.
Oprávnění žadatelé kraje, obce s rozšířenou působností, které byly v programech zlepšování kvality ovzduší označeny jako prioritní
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše podpory: max 50% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/zlepsovan%C3%AD_kvality_ovzdusi_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - 8. výzva - Výzva na zajištění průzkumu zdrojů pitné vody 11.08.2016 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Cílem podpory je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. Výzva umožňuje regeneraci a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody, vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů), a v neposlední řadě i vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

Oprávnění žadatelé

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;

Obchodní společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace min. 100 tis. Kč, max 3 mil. Kč, dotace max. 80 % způsobilých nákladů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17137-ofdn_vyzva_8_20160711.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 54. výzva - Výzva na deinstitucionalizaci psychiatrické péče 31.10.2016 30.06.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Cílem podpory je zvýšení
dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Výzva umožňuje podpořit zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, center duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulancí poskytujících rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále pak se jedná o  zřizování nových či rekonstrukci stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů.
Oprávnění žadatelé

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Výše dotace Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena, max. také ne, alokace 1,7 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f675e261-175e-4d8f-b24e-0bec87edeffb/Text-54-vyzvy_DI_-IROP.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, tel 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Obnovitelné zdroje energie – Výzva II 15.02.2017 15.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny

b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
Oprávnění žadatelé malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE
Výše dotace Výše dotace: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč, Alokace: různá dle oblastí, Max. absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 64 „Podpořit preventivní protipovodňová opatření“ 18.04.2017 17.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Oprávnění žadatelé příspěvkové organizace, státní podniky
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů, Alokace: 200 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/64-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 68 "Prevence vzniku odpadů" 3.04.2017 31.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

- předcházení vzniku komunálních odpadů,

- předcházení vzniku průmyslových odpadů
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů, Alokace: 600 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 71 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociálních služeb 28.04.2017 31.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu 1.Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí

a) Podpora kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů
b) Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
c) Nová řešení v sociálních službách a sociální práci
d) Propagace sociální práce

 2. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako doplňková aktivita

a) Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – akreditované vzdělávací kurzy, odborné stáže, kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
b) Akreditované nebo certifikované sebezkušenostní výcviky

 3. Podpora pečujících osob

- Podpora neformálních pečovatelů (identifikace potřeb, svépomocné skupiny, podpora vzdělávání, podpora spolupráce)

Oprávnění žadatelé Organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Výše dotace 0,5 - 15 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 51 "Posílit přirozené funkce krajiny" 9.01.2017 31.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl: zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny
- Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
Oprávnění žadatelé

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody.

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 500 mil. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 50 "Posílit přirozené funkce krajiny" 9.01.2017 31.07.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl: zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny
- Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
Oprávnění žadatelé

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody.

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 150 mil. Kč, výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 77 „Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže“ 3.04.2017 30.08.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

realizaci komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.
Oprávnění žadatelé příspěvkové organizace MŽP
Výše dotace Alokace: 150 mil. Kč, Výše podpory: 85% celkových způsobilých veřejných výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/77-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Úspory energie v SZT – Výzva II 1.03.2017 31.08.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:

- výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie

- rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů

- instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií

- instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií

- instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
Oprávnění žadatelé fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ); v případě, kdy žadatel není vlastníkem licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie, předloží žadatel licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu; Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem
Výše dotace Výše podpory: od 40% do 50%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Smart grids I – Výzva II 1.03.2017 31.08.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách

b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách

c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách

d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
Oprávnění žadatelé malé, střední a velké podniky
Výše dotace Míra podpory: je poskytována až do výše 40% celkových způsobilých výdajů.
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 62 "Zajistit povodňovou ochranu intravilánu" 15.06.2017 31.08.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

● 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

● 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

● 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

● 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 1 mld. Kč, Výše dotace: max. 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/62-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV, 41. výzva - Vyšší odborné školy 24.03.2017 31.08.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“ Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, prostřednictvím modernizace metod hodnocení studentů, prostřednictvím inovací odborné praxe na VOV, prostřednictvím rozvoje dalšího vzdělávání a prostřednictvím analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky. Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV.

 

Popis podporovaných aktivit - povinně volitelná témata:

Téma A: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické.

Téma B: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.

Téma C: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti technické.

Téma D: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti zdravotnické.

Téma E: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti pedagogické.

Oprávnění žadatelé

Vyšší odborné školy (právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast, pro kterou  předkládají žádost o podporu.

Podmínkou realizace projektu je povinné partnerství VOŠ. Povinnými partnery s finančním/bez finančního příspěvku jsou v této výzvě nejméně dvě vyšší odborné školy - právnické osoby vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, které mají akreditované vzdělávací programy ve stejné odborné oblasti jako žadatel.

Výše dotace 10 - 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 72 Cyklodoprava II 24.04.2017 7.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu
 1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 3. Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
Oprávnění žadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Výše dotace Minimální ZV: 2 000 000 Kč; Maximální ZV: 20 000 000 Kč; Dotace až 90 %
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-72-Cyklodoprava-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 60 "Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech" 15.06.2017 15.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

=  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)
Oprávnění žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 300 mil. Kč, Výše podpory: max 60% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 59 "Posílit přirozené funkce krajiny" 15.06.2017 15.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

● Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

● Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

● Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

● Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

● Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Oprávnění žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 300 mil. Kč, Výše podpory: až 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 58 "Posílit biodiverzitu“ 15.06.2017 15.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

● Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
● Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

● Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

● Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)
Oprávnění žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty., Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 120 mil. Kč, Výše dotace: až 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 57 "Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“ 15.06.2017 15.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Oprávnění žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR a správ NP a správy jeskyní ČR), Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 80 mil. Kč, Výše podpory: až 100% celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Vysokorychlostní internet – Výzva I 26.04.2017 26.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

Zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s  pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě.

Zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s  za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.
Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území České republiky. Jedná se o lokality základních sídelních jednotek (ZSJ), ve kterých existuje většinové množství adresních míst obytných budov, jenž nemají přístup (poskytovaný v pevném místě) k vysokorychlostnímu připojení k internetu, protože tam neexistuje infrastruktura (síť NGA) umožňující poskytování služby připojení k internetu alespoň rychlostí 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována.

Oprávnění žadatelé

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

Výše dotace Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů.
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-i/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 5/2017 - Emise ze stacionárních zdrojů 3.04.2017 27.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podpory je:

a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);

b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Oprávnění žadatelé

● obchodní společnosti a družstva;

● fyzické osoby podnikající;

● obce;

● kraje;

● dobrovolné svazky obcí;

● státní podniky;

● veřejné výzkumné instituce;

● nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Výše dotace Alokace: 60 mil. Kč, Výše podpory: 100 tis. Kč - 10 mil. Kč, maximální výše podpory je 60 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/tezke_kovy_pachove_latky
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II 16.05.2017 27.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu
 1. Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích systémů P+R, K+R nebo B+R jakožto integrální součásti terminálů
 2. Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu
Oprávnění žadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Výše dotace Min. ZV: 3 000 000 Kč Max. ZV: 60 000 000 Kč, Dotace až 90 %
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-73-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 9/2017 - "Zavádění nízkoemisních zón v obcích" 5.05.2017 27.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Předmětem podpory je maximálně jedna z níže uvedených aktivit dle splnění specifických podmínek uvedených ve Výzvě:

- zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu;

- zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ);

- zpracování Plánu udržitelné městské mobility.
Oprávnění žadatelé obce
Výše dotace Alokace: 10 mil. Kč, Výše podpory: max 80% celkových způsobilých výdajů, min. výše podpory 100 tis. Kč a max. výše podpory 1 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/kvalita_zivota_mesta_obce
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 70 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie" 3.04.2017 29.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov
např.: Zateplení obvodového pláště budovy,Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí aj.
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů i nižší, Alokace: 3 000 000 000 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 7/2017 - "Místní Agenda 21 a Pakt starostů" 5.05.2017 29.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podoblasti podpory 5. 1: Implementace systémových nástrojů je podpora obcí, a krajů v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního prostředí a kvality života prostřednictvím implementace místní Agendy 21, snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování odolnosti vůči změně klimatu dle Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (tj. prostřednictvím zapojení do Paktu starostů a primátorů).
5. 1. A – Rozvoj místní Agendy 21
5. 1. B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Oprávnění žadatelé obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny (MAS pouze v rámci 5.1 A)
Výše dotace Alokace: 15 mil. Kč (5.1A 10 mil. Kč, 5.1B 5 mil. Kč), Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/agenda_21_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 77 - Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu 29.05.2017 29.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

A: Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy¨

- podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (družiny, kluby)

- doba provozu zařízení bude přizpůsobena potřebám rodičů (ranní provoz, pozdně odpolední provoz) v pracovních dnech včetně dnů ředitelského volna, mimo školních prázdnin

- kapacita zařízení je stanovena počtem na min. 5 dětí a rozměrem na min. 2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě

B: Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)

- osobní náklady pečujících osob v této aktivitě nesmí činit více než 40% osobních nákladů hlavní aktivity

- přihlášené děti nemusí být zároveň přihlášené v primární aktivitě

- kapacita je stanovena dle předpokládaného počtu přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob, min. však pro 5 dětí

C: Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity

- osobní náklady pečujících osob v této aktivitě nesmí činit více než 10% osobních nákladů hlavní aktivity

- přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě

Oprávnění žadatelé

Školy a školská zařízení

Obchodní korporace

Státní podnik

Nestátní neziskové organizace

OSVČ

Kraje a obce

Organizace zřizované kraji a obcemi

Dobrovolní svazky obcí

 

Výše dotace 1 - 9 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, florianova@cep-rra.cz, Ing. Miluše Doležalová, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 78 - Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze 29.05.2017 29.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

A: Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy¨

- podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (družiny, kluby)

- doba provozu zařízení bude přizpůsobena potřebám rodičů (ranní provoz, pozdně odpolední provoz) v pracovních dnech včetně dnů ředitelského volna, mimo školních prázdnin

- kapacita zařízení je stanovena počtem na min. 5 dětí a rozměrem na min. 2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě

B: Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)

- osobní náklady pečujících osob v této aktivitě nesmí činit více než 40% osobních nákladů hlavní aktivity

- přihlášené děti nemusí být zároveň přihlášené v primární aktivitě

- kapacita je stanovena dle předpokládaného počtu přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob, min. však pro 5 dětí

C: Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity

- osobní náklady pečujících osob v této aktivitě nesmí činit více než 10% osobních nákladů hlavní aktivity

- přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě

Oprávnění žadatelé

Školy a školská zařízení

Obchodní korporace

Státní podnik

Nestátní neziskové organizace

OSVČ

Kraje a obce

Organizace zřizované kraji a obcemi

Dobrovolní svazky obcí

Výše dotace 1 - 9 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-078-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, florianova@cep-rra.cz, Ing. Miluše Doležalová, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II 20.06.2017 29.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

-          Formativní  hodnocení

-          Vzdělávání vedoucích  pedagogických  pracovníků

-          Propojování  formálního  a neformálního vzdělávání -  rozvoj klíčových kompetencí

-          Podpora pracovníků formálního  a neformálního  vzdělávání

-          Podpora učitelů  cizího jazyka

-          Kompetence pro  demokratickou kulturu

Oprávnění žadatelé

Právnické  osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení

Školy a školská  zařízení, které nejsou zřízené  org.složkami  státu

Vysoké  školy

Organizační  složky státu,  ÚSC a jejich  příspěvkové  organizace,  DSO

NNO v oblasti práce s dětmi,  školství, vzdělávání…

Zájmová  sdružení (pro  zkvalitňování výuky nebo  ochrany zájmů obcí, měst a krajů)

Akreditované  vzdělávací  instituce DVPP

Svazy a odborové  organizace

Výše dotace 3 - 30 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1
Kontaktní osoba dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ I 20.12.2016 30.09.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu Cílem  výzvy je podpořit střední  a VOŠ formou projektů  zjednodušeného  vykazování.
Výzva podpoří osobnostně profesní  rozvoj pedagogů prostřednictvím  dalšího  vzdělávání,  setzkávání  a sdílení  zkušeností.
Oprávnění žadatelé Střední  školy,  konzervatoře a VOŠ nezřizované organizačními  složkami  státu
Výše dotace 200 000 - 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu
Kontaktní osoba dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 9. výzva - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 29.10.2015 10.10.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností.
Oprávnění žadatelé Obce s rozšířenou působností
Výše dotace 450 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, GSM: 420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I 16.06.2017 16.10.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace
 • MPO
Zaměření dotačního titulu
 • Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Oprávnění žadatelé
 • Malé podniky
 • Střední podniky
 • Velké podniky
 • Podniky vlastněné státním sektorem
Výše dotace min. 300 tis. max. 100 mil.
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-sbez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-i/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 61 "Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov" 3.04.2017 31.10.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity: vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení
Výše dotace Výše podpory: maximálně 30% celkových způsobilých výdajů, Alokace: 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 19.05.2017 16.11.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center
Oprávnění žadatelé

Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Výše dotace Min. ZV: 10 000 000 Kč ; Max. ZV: 20 000 000 Kč, Dotace až 95%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 37. výzva - Energetické úspory v bytových domech II 15.07.2016 30.11.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu
 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 •  Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 •  Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
Oprávnění žadatelé

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Výše dotace min. 300 tis. Kč, max. pak 90 mil. Kč, spoluúčast dle žadatele
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e27d5f63-f900-4fd6-96cc-85c1f7d59990/Text-37-vyzvy-IROP.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.11 - Domovní čistírny odpadních vod 1.11.2016 30.11.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění žadatelé O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.).
Výše dotace kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč, kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč, kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/vyzva_11_2016
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV, 39. výzva - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II 11.10.2016 11.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zaměření dotačního titulu

Výzva je určena pro území obcí zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní a střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými aktéry ve vzdělání. V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVL ve třídě i škole. Zvýhodněny budou projekty, které zapojí v rámci realizace projektu partnera.

Podporovány budou zejména aktivity:

-       Předškolní vzdělávání (cílem je jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto dětí do mateřské školy)

-       Prevence školní neúspěšnosti (cílem je podpořit žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu)

Oprávnění žadatelé

V rámci této výzvy mohou žádat o podporu neziskové subjekty (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby), dále pak školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku. Žadatelé musí doložit zapojení do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Výše dotace 3 - 40 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 79 "Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů" 9.01.2017 20.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
Výše dotace Alokace 200 mil. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 4.05.2016 27.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Oprávnění žadatelé Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Výše dotace 1 033 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 26.výzva - eGovernment I. 31.03.2016 29.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví:
 •  eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.
Oprávnění žadatelé Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky.  Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
Výše dotace 2,3 mld. Kč.
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 6/2017 - "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)" 29.05.2017 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
a) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů.
b) Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů
Oprávnění žadatelé Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále pro potřeby této Výzvy považuje také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný obytný dům vyčleněn do svěřenského fondu.
= VLASTNÍCI A STAVEBNÍCI RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše podpory: max 50% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/hospodareni_s_destovkou_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1.03.2016 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací.
Oprávnění žadatelé Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky .
Výše dotace 1 647 mil. Kč.
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 25. výzva - Knihovny 18.03.2016 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
Oprávnění žadatelé Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
Výše dotace 935 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 36. výzva - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 1.07.2016 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu

Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Oprávnění žadatelé

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně), Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Výše dotace min. 1 mil. Kč, max. 300 mil. Kč, dotace až 100 % (dle žadatele), alokace EU 1,78 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/22108eb8-100d-488b-9d8d-6b21f25ffd08/Text-vyzvy-36-vyzva_v-1-0_10-6.2016.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. vladimír Neškudla, tel 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 31. výzva - Zajištění ochrany národně významných chráněných území 30.05.2016 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Oprávnění žadatelé Kraje
Výše dotace min. 250 000 Kč, max. 50 mil. Euro
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/dokumenty/download/345-1-v%C3%BDzva_4.1_31_prubezna%20-%20kraje.pdf
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel: 720 403 784, E-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 1/2017 - Pozitivní motivace obcí v soutěžích 9.01.2017 31.12.2017  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Oprávnění žadatelé

Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).
Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže).

Obce oceněné v roce 2016.
Výše dotace alokace: 5,5 mil. Kč, výše podpory: 400 tis. Kč nebo 700 tis. Kč dle titulu obce
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/venkov_zelen_obce_vyzva_2017
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Smart grids - Výzva II 1.12.2016 2.01.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)
Oprávnění žadatelé podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)
Výše dotace 10 mil. - 500 mil. Kč, 40%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/smart-grids-ii-vyzva-ii/
Kontaktní osoba Ing. Lenka Stratilová, +420 725 506 846, stratilova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 46 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 16.01.2017 5.01.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Typy podporovaných projektů: zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Oprávnění žadatelé Státní podniky - podniky povodí
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů, při budování varovných systémů pouze 70% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/46-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 89 "Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek" 15.06.2017 31.01.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

● Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

● Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

● Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.

● Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.

● Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.

● Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

● Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
Oprávnění žadatelé kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající
Výše dotace Alokace: 500 mil. Kč, Výše podpory: max. 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/89-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - 27. výzva - Vzdělávací a výcviková střediska IZS 15.04.2016 31.01.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace IROP
Zaměření dotačního titulu Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.  V rámci této výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.
 
Příjemci podpory mohou být Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Oprávnění žadatelé MV – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
Výše dotace 869 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 52 „Posílit přirozené funkce krajiny" 3.04.2017 3.04.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Oprávnění žadatelé obce a města
Výše dotace Výše podpory: 85% celkových způsobilých výdajů, Alokace: 30 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/52-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 130 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

-  generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 131 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. města Praze 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

- generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 86 "Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 83 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
- Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
- Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
Výše dotace Alokace: 21,25 mil. Kč pro ITI Praha, výše dotace: max 85% celkových způsobilých výdajů, pro budování varovných systémů max 70% celk. způs. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 82 „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“ 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)
Výše dotace Alokace: 299 mil. Kč. (ITI Brno 120 mil. Kč, ITI Praha 179 mil. Kč), výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 81 „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.
Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 30 mil. Kč, výše dotace: max 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 80 "Snížit množství vypouštěného znečištění do povrch. i podz. vod z komun. zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchů a podz. vod" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
Podporované aktivity:
- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
- odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 370 mil. Kč (Plzeň 200 mil. Kč, Hradecko - Pardubicko 170 mil. Kč), výše dotace: max 85% z celkových způs. výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 78 "Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území" 9.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000, ). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
Oprávnění žadatelé agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků
Výše dotace Alokace: 1,15 mld. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/78-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.14 - Podpora pořizování územních studií krajiny 1.12.2016 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl výzvy: podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování
Oprávnění žadatelé obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.
Výše dotace alokace: 35 mil. Kč, max výše podpory je 10 % z celkových způsob. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/uzemni_studie_krajiny_vyzva_prosinec
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 88 "Posílit přirozené funkce krajiny" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl: zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny
Podporované aktivity: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Oprávnění žadatelé

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli: pouze obce s rozšířenou působností.

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Výše dotace Alokace: 297 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 87 "Posílit biodiverzitu" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
Podporované aktivity: prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 189 mil. Kč, výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II 13.07.2017 15.07.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

 

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Oprávnění žadatelé
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace Min. ZV: 1 000 000 Kč ; Max. ZV: 40 000 000 Kč, Dotace až 90%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Pechová, +420 725 506 846, pechova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) 16.03.2017 30.11.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Úřad práce
Zaměření dotačního titulu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Žadatelem projektu je Úřad práce ČR.  Projekt podporuje níže uvedené aktivity.

•   externí vzdělávání – další profesní vzdělávání (akreditované i neakreditované)

•           rekvalifikace zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců)

•           odborná jazyková výuka

Oprávnění žadatelé

•           zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, státní podniky)

•           OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců

•           NNO

Výše dotace 500 tis Kč, max. 6 mil Kč/rok
Odkaz na stránky dotačního titulu https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, +420 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 3/2017 - Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů 16.03.2017 31.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Popis podporovaných aktivit:

● Odstraňování nelegálních skladů odpadů;

● Sanace havarijních stavů , sanace starých ekologických zátěží
Oprávnění žadatelé Kraje
Obce s rozšířenou působností
Obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje
nebo není znám)
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše dotace: 100 tis. Kč - 40 mil. Kč, 100% celk. způsob. výdajů (80% formou dotace, zbývající podíl formou zvýhodněné půjčky)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz


dfgdf Certifikát stupně C - Efektivní projektové řízení
Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ