Dotace - Aktuální dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nabídka dotací

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Obnovitelné zdroje energie 14.09.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

-          vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby;

-          vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

-          výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

-          výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

-          výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí

Výše dotace 250 tis. - 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/eko-energie-obnovitelne-zdroje
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_15_56 - ESF výzva pro vysoké školy II 3.12.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

1. zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy,

2. tvorbu nových a/nebo úpravu obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe,

3. posílení internacionalizace,

4. rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce,

5. zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb,

6. zvýšení zájmu o studium na VŠ, adaptaci nových studentů pro studium na vysoké škole a usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

Oprávnění žadatelé
Výše dotace alokace: 1 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-056-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_15_57 - ERDF výzva pro vysoké školy II 3.12.2018 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

1. infrastrukturní zajištění výuky,

2. zpřístupnění vysokoškolského prostředí,

3. informační zdroje pro výuku.

Oprávnění žadatelé
Výše dotace alokace: 1,5 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-057-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 117. výzva – 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 7.01.2019 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech za:

        tepelné čerpadlo,

        kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva),

        kotel na biomasu (ruční dodávka paliva),

        plynový kondenzační kotel.

Oprávnění žadatelé kraje
Výše dotace alokace: 3,75 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 81 - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu 5.02.2019 29.03.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.

Oprávnění žadatelé

organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové

organizace

dobrovolné svazky obcí

obchodní korporace

OSVČ

státní podnik

nestátní neziskové organizace

profesní a podnikatelská sdružení

poradenské a vzdělávací instituce

veřejné výzkumné instituce

kraje, obce a jimi zřizované organizace

vysoké školy

právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Výše dotace alokace: 240 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-081-opz
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 22/2017 „Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků" 2.01.2019 1.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků
Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.
Oprávnění žadatelé
 • právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výše dotace Alokace: 40 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_autovraky_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 10/2018 Pozitivní motivace obcí v soutěžích 18.10.2018 1.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 1. zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
 2. jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení,
 3. revitalizace vodních toků a vodních ploch,
 4. demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
 5. realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.
Oprávnění žadatelé

Obce oceněné v roce 2017, 2018 a 2019 titulem „Zelená stuha“ (ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění celostátního kola soutěže).

Výše dotace alokace: 21 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/pozitivni_motivace_obci_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 110 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II! 17.01.2019 30.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní,  ekonomické  a  právní  kurzy,  Technické  a  jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Oprávnění žadatelé

Profesní a podnikatelská sdružení,

Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací,

Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Výše dotace Alokace: 800 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - PROOF OF CONCEPT 5.02.2019 6.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

   1. ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu výzkumné organizace před možným uplatněním v praxi

    2. příprava studie proveditelnosti podnikatelskými subjekty, ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu inovačního projektu

    3. nápad nebo rozpracovaný výzkum, který však byl nedokončen např. s ohledem na dřívější technologické možnosti výzkumníků, ale nyní by mohl být realizovatelný

Oprávnění žadatelé

MSP, výzkumné organizace

Výše dotace Výše dotace na 1 projekt: 0,3 - 10 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.oppik.cz/dotacni-programy/projekty-proof-of-concept
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Nemovitosti 30.06.2018 22.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost

revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely

podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce

Oprávnění žadatelé

malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zpracování odpadů

Výše dotace 1 – 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/nemovitosti
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb 30.06.2018 28.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

zřizování a provoz center sdílených služeb

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí působící v oblasti center sdílených služeb

Výše dotace 3 – 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - Školicí střediska 30.06.2018 30.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

výstavba a rekonstrukce stávajících školicích center

modernizace prostor pro vzdělávání

pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

Oprávnění žadatelé

malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií atp.

Výše dotace 0,5 – 5 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/skolici-strediska
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - ICT a sdílené služby - datová centra 30.06.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

budování a modernizace datových center

Oprávnění žadatelé

podniky všech velikostí provozující datová centra

Výše dotace 10 – 120 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/ict-a-sdilene-sluzby-budovani-a-modernizace-datovych-center
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 12/2017 Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka) 7.08.2017 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

1.5.B – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů

1.5.C – Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

Oprávnění žadatelé Vlastníci a stavebníci obytných domů
Výše dotace alokace: 240 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/destovka_vyzva_dodatek
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 108 - Podpora programu Housing First (Bydlení především) 3.12.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi

Oprávnění žadatelé

nestátní neziskové organizace

obce

organizace zřizované obcemi

dobrovolné svazky obcí

Výše dotace alokace: 150 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_046 - Výzkumné infrastruktury II 30.12.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  - materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury. V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. 

Volitelná aktivita:

3. In-kind příspěvek - dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Oprávnění žadatelé

- organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

- veřejné vysoké školy,

- výzkumné organizace,

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,

- ostatní subjekty

Výše dotace alokace: 1,9 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_072 – Výzkumné e-infrastruktury 30.12.2018 31.05.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.

2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice - materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury.  V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

Volitelná aktivita:

3. In-kind příspěvek - dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Oprávnění žadatelé

- veřejné vysoké školy,

- výzkumné organizace, 

- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,

- ostatní subjekty, vyjma OSS a PO OSS.

Výše dotace alokace: 1,1 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 12/2018 „Ochrana ozonové vrstvy" 2.01.2019 28.06.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • 2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
 • 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
 • 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země
Oprávnění žadatelé
 • u aktivit 2.2.A a 2.2.B právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění)
 • u aktivity 2.2.C fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv

 

Výše dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 30 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/snizeni_vypousteni_latek_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 12/2018 - Ochrana ozonové vrstvy 30.12.2018 28.06.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Předmětem podpory jsou následující aktivity:

    2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

    a) vybavení sběrného místa

    b) sběr regulovaných látek z vyřazených zařízení (včetně odsátí, recyklace a skladování)

    2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

    - zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití

    2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

    - vybavení školicích středisek pro osoby pracující, manipulující s alternativními chladivy

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými příjemci jsou:

-          u aktivit 2.2.A a 2.2.B právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění)

 

-          u aktivity 2.2.C fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv

Výše dotace alokace: 30 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/snizeni_vypousteni_latek_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 17/2017 "Domovní čistírny odpadních vod“ 16.10.2017 30.06.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění žadatelé obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, spolky
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_vod_prevence_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 118. výzva - 3.3 - Rekultivace staré skládky 5.02.2019 1.07.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

3.3.1: Rekultivace starých skládek

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 200 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/118-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č.86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života 14.09.2018 27.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

- stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);

- rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení;

- nákup nemovitosti;

- pořízení vybavení.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:

- škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením;

- školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu.

Oprávnění žadatelé - školy a školská zařízení
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
Výše dotace Evropský fond pro regionální rozvoj - 456 mil. Kč Státní rozpočet - 80 470 588 Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK - SMART GRIDS II. (PŘENOSOVÁ SÍŤ) 14.09.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

-          výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Oprávnění žadatelé

velké podniky, provozovatele přenosových soustav

Výše dotace 10 - 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/prenosova-sit
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 03_17_083 - Nová řešení pro tíživé sociální problémy 31.10.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

- analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb

- analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby

a dalších relevantních aktérů

- vývoj a pilotní testování úpravy služeb

- vývoj a pilotní testování nové služby

- rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami)

- vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace)

- rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a

vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných

pro realizaci řešení

Oprávnění žadatelé NNO,
obce,
organizace zřizované kraji a obcemi,
poskytovatelé sociálních služeb
Výše dotace alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
CZ - PL - Výzva č. 31 - PO 3 - Vzdělání a kvalifikace - SC 3.1. Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů 15.11.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu
 1. Příprava a realizace společného vzdělávání
 2. Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 3. Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Oprávnění žadatelé

Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení

Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy

Vzdělávací instituce včetně vysokých škol

Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení

Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Výše dotace alokace: 4,8 mil. EUR
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 11/2018 „Ekomobilita" 2.01.2019 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
 • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
 • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
 • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).
Oprávnění žadatelé
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,
 • svazky obcí,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.
Výše dotace až 40 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_ekomobilita
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 11/2018 - Ekomobilita 30.12.2018 30.09.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

-          CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);

-          plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;

-          hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;

-          elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:

 1. BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
 2. EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).
Oprávnění žadatelé

-          státní příspěvkové organizace,

-          veřejné výzkumné instituce,

-          územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,

-          svazky obcí,

-          příspěvkové organizace územních samosprávných celků,

-          společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.

Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_ekomobilita
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_055 – Smart Akcelerátor II 17.08.2018 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Povinné aktivity:

• řízení projektu,

• základní tým (zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci agendy RIS3),

• vzdělávání a rozvoj kompetencí (vzdělávání členů realizačního týmu, rozvoj kompetencí odborníků z veřejné správy i organizací zapojených do krajského partnerství pro řízení Národní a krajské RIS3 strategie, školení nebo konference v ČR i v zemích Evropského výzkumného prostoru)

• mapování a analýzy.

Volitelné aktivity:

• asistence (podpora přípravy strategických projektových záměrů nebo strategických intervencí v kraji),

• twinning (spolupráce se zkušeným zahraničním subjektem ze zemí evropského výzkumného prostoru),

• pilotní ověření (ověření funkčnosti podpůrného nástroje, rolí jednotlivých zapojených subjektů a zájmu cílové skupiny),

• marketingová a komunikační strategie kraje.

Oprávnění žadatelé

Vyšší územně samosprávné celky

Výše dotace alokace: 550 mil.Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 129. výzva – 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 5.02.2019 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace  opatření  k  zajištění  či zlepšení  stavu  předmětů  ochrany  včetně  tvorby  či  zlepšení  stavu  návštěvnické infrastruktury).  Dále sběr informací,  tvorba  informačních  a  technických  nástrojů  a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 130 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/129-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 130. výzva – 4.2 - Posílit biodiverzitu 5.02.2019 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba                                               

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů 

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 170 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/130-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 131. výzva – 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 5.02.2019 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur        

Aktivita 4.3.3:  Revitalizace a podpora samovolné  renaturace  vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů     

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů        

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 300 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/131-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 132. výzva – 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 5.02.2019 31.10.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/132-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III 2.02.2018 29.11.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Energeticky úsporná opatření v bytových domech (zaměřeno na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu)

Oprávnění žadatelé
 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva jako správci bytových domů    
Výše dotace Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000 Kč; Maximální výše způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč;
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c6ebfcd3-ecf9-449e-91fc-b370ee736999/Text-78-vyzvy-IROP_12-1-2018.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Veronika Pourová, MBA, +420 725 591 988, vpourova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR 12.12.2018 29.11.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Šablony pro SŠ, VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP v rozmezí 208 – 80 hodin (témata: čtenářská matematická gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství) DVPP rozmezí 8 – 80 hodin se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický pracovník- navázáno na SDV (Strategie digitálního vzdělávání)

Oprávnění žadatelé

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy,

Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty

Výše dotace alokace: 830 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_18_066 – Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR 12.12.2018 29.11.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Šablony pro SŠ, VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP v rozmezí 208 – 80 hodin (témata: čtenářská matematická gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství) DVPP rozmezí 8 – 80 hodin se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický pracovník- navázáno na SDV (Strategie digitálního vzdělávání)

Oprávnění žadatelé

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy,

Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty

Výše dotace alokace: 170 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr.htm
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel.: 602 379 287, e-mail: dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 114. výzva - 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.08.2018 2.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Oprávnění žadatelé

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Městské části hl. m. Prahy

Organizační složky státu

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby - podnikající

Výše dotace Alokace: 500 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/114-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 20/2017 „Likvidace nepotřebných vrtů“ 1.11.2017 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

V rámci této Výzvy jsou podpořeny následující aktivity – Likvidace nepotřebných vrtů.

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:

 • jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
 • nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
 • nejsou již ani jinak využitelné a
 • představují riziko ohrožení životního prostředí.
Oprávnění žadatelé
 • Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty
 • Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.
Výše dotace Alokace: 20 mil. Kč, Výše podpory: 90 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_likvidace_nepotrebnych_vrtu
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
NPŽP - 9/2018 Podpora obcí v národních parcích 23.10.2018 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků:

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
5.5.B Snížení světelného znečištění,
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Oprávnění žadatelé 5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
5.5.E: správy národních parků,
5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Výše dotace alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zivot_v_obcich_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 9/2018 „Podpora obcí v národních parcích" 3.12.2018 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
 • Snížení světelného znečištění,
 • Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
 • Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
 • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
 • Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.
Oprávnění žadatelé
 • právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, 
 • správy národních parků,
Výše dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zivot_v_obcich_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované projekty ITI 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 280 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-83-Socialni-bydleni-in-projekty-ITI
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 65 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-84-Socialni-bydleni-in-projekty-IPRU
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty CLLD 4.07.2018 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Oprávnění žadatelé

- obce

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Výše dotace 380 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.14 - Podpora pořizování územních studií krajiny 1.12.2016 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl výzvy: podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování
Oprávnění žadatelé obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.
Výše dotace alokace: 35 mil. Kč, max výše podpory je 10 % z celkových způsob. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/uzemni_studie_krajiny_vyzva_prosinec
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 115. výzva - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 3.08.2018 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

- Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.

- Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.

Oprávnění žadatelé Obce a města
Výše dotace Alokace: 119 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/115-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 127. výzva - 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 9.10.2018 6.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

1. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

2. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Oprávnění žadatelé bez omezení, dle PD
Výše dotace alokace: 310 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 128. výzva - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 9.10.2018 6.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Oprávnění žadatelé bez omezení, dle PD
Výše dotace alokace: 610 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 119. výzva - 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 5.02.2019 13.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Oprávnění žadatelé

bez omezení, dle PD

Výše dotace alokace: 1 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/119-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - 120. výzva – 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 5.02.2019 13.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace  opatření  k  zajištění  či zlepšení  stavu  předmětů  ochrany  včetně  tvorby  či  zlepšení  stavu  návštěvnické infrastruktury).  Dále sběr informací,  tvorba  informačních  a  technických  nástrojů  a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Oprávnění žadatelé

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.

Výše dotace alokace: 460 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/120-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, tel.: 720 403 784, e-mail: neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - 02_19_075 – Inkluzívní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) 5.02.2019 30.06.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPO
Zaměření dotačního titulu

Povinné aktivity

Řízení projektu (aktivita povinná pro všechny kategorie žadatelů)

Podpora obce/kraje při zavádění inkluzívního vzdělávání (aktivita povinná pouze pro žadatele kategorie I a II)

 

Povinně volitelné aktivity

Předškolní vzdělávání

 Prevence školní neúspěšnosti

Personální podpora inkluzívního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních

Oprávnění žadatelé

Kategorie I

    Obce

    Sdružení obcí zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek

    Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí

    Městské části hl. m. Prahy

Kategorie II

    Vyšší uzemní samosprávné celky – kraje (včetně hl. města Prahy)

Kategorie III

    Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku

    Zájmová sdružení právnických osob

Výše dotace alokace: 700 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-075-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-ii-svl-ii.htm
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II 13.07.2017 15.07.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

 

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Oprávnění žadatelé
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace Min. ZV: 1 000 000 Kč ; Max. ZV: 40 000 000 Kč, Dotace až 90%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Pechová, +420 725 506 846, pechova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) opět otevřeno 1.11.2017 30.11.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Úřad práce
Zaměření dotačního titulu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Žadatelem projektu je Úřad práce ČR.  Projekt podporuje níže uvedené aktivity.

•   externí vzdělávání – další profesní vzdělávání (akreditované i neakreditované)

•           rekvalifikace zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců)

•           odborná jazyková výuka

Oprávnění žadatelé

•           zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, státní podniky)

•           OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců

•           NNO

Výše dotace 500 tis Kč, max. 6 mil Kč/rok
Odkaz na stránky dotačního titulu https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, +420 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 2/2018 „Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce" 4.05.2018 18.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.),
 • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 

Oprávnění žadatelé
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše dotace 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů; alokace: 600 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/zasobovani_pitnou_vodou_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 3/2017 - Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů 16.03.2017 31.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Popis podporovaných aktivit:

● Odstraňování nelegálních skladů odpadů;

● Sanace havarijních stavů , sanace starých ekologických zátěží
Oprávnění žadatelé Kraje
Obce s rozšířenou působností
Obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje
nebo není znám)
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše dotace: 100 tis. Kč - 40 mil. Kč, 100% celk. způsob. výdajů (80% formou dotace, zbývající podíl formou zvýhodněné půjčky)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Výzva č. 101 - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu 5.02.2019 30.06.2021  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Oprávnění žadatelé

kraje, obce a jimi zřizované organizace

dobrovolné svazky obcí

poradenské a vzdělávací instituce

veřejné výzkumné instituce

nestátní neziskové organizace

profesní a podnikatelská sdružení

obchodní korporace

OSVČ

státní podniky

právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

školy a školská zařízení

vysoké školy

OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace   

sociální partneři

Výše dotace alokace: 2,2 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, tel.: 725 433 126, e-mail: linhartova@cep-rra.cz


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ