Dotace - Aktuální dotace | Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz
 
 
Projektové a konzultační centrum
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Nabídka dotací

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK: Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V 18.12.2017 30.04.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Agentura pro podnikání a inovace
Zaměření dotačního titulu
 • Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)
 • Zvýšit relevanci výzkumu
 • Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků
 • Posílit spolupráci a interakci mezi VO (výzkumnými organizacemi) a aplikační sférou
Oprávnění žadatelé
 • Podnikatelské subjekty
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Výše dotace min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč; alokace: 400 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-clean-sky-2-vyzva-v/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MK - Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2018 1.01.2018 30.04.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MK
Zaměření dotačního titulu
 • Podpora kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (roky 1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.
Oprávnění žadatelé
 • obce a města
 • FO a PO registrované nebo založené do 31. 12. 2016
Výše dotace max. 70 % neinvestičních nákladů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, linhartova@cep-rra.cz, +420 725 433 126

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MK - Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2018 (II.) 1.01.2018 30.04.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MK
Zaměření dotačního titulu
 • Podpora spojená s významnými výročními měst a obcí, s významnými výročími kulturně-historických událostí a s významnými výročími význačných osobností českého původů působících v oblasti kultury, jejichž význam překračuje rámec regionu.

(Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. Atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350., výročí atp.)

Oprávnění žadatelé
 • obce a města
 • FO a PO registrované nebo založené do 31. 12. 2016
Výše dotace max. 70 % neinvestičních nákladů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, linhartova@cep-rra.cz, +420 725 433 126

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MK - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2018 1.01.2018 30.04.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MK
Zaměření dotačního titulu
 • Podpora zahraničních kontaktů v oblasti:
  • amatérského divadla všech druhů, včetně dětského,
  • tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru,
  • dechových, symfonických a komorních orchestrů,
  • dětských a dospělých folklorních souborů,
  • dětských a dospělých pěveckých sborů.
Oprávnění žadatelé
 • FO a PO registrované nebo založené do 31. 12. 2016
Výše dotace max. 70 % neinvestičních nákladů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, linhartova@cep-rra.cz, +420 725 433 126

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK: Technologie – Výzva VII 12.02.2018 14.05.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Agentura pro podnikání a inovace
Zaměření dotačního titulu
 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu
 • ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE

 

Oprávnění žadatelé
 • podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem 
Výše dotace min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč; alokace: 1 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-vii/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK: Technologie 12.02.2018 14.05.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Zaměření dotačního titulu
 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu
Oprávnění žadatelé
 • malé a střední podniky
 • podniky i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí
Výše dotace min. 0,1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč; alokace: 6 mld. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.oppik.cz/dotacni-programy/technologie
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, linhartova@cep-rra.cz, +420 725 433 126

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
CZ - PL spolupráce - Výzva č. 27 - Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů 3.03.2018 15.05.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu
 • příprava (či úprava), koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání
 • realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními
 • systémová opatření v oblastí vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace
 • iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů, včetně realizace pilotních kursů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce
 • realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů správy a dalších organizací, u nichž si mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxi
 • výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny)
Oprávnění žadatelé
 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
Výše dotace min. 40 000,01 EUR
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-z-programu-Interreg-V-A-Ce
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
Výzva č 36 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II 25.10.2017 28.06.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OP PPR, PO - 4 Vzdělání  a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Zaměření dotačního titulu Účelem výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti  rodičů a malými  dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o  děti do  zahájení  povinné  školní  docházky
-  vytvoření  nových  míst a budování nových  zařízení dle zákona o dětské  skupině (stavby,  přístavby a stavební úpravy objektů)
- vytvoření nových  tříd ve stávajících  MŠ s cílem vytvoření nových  kapacit vzdělávání
Oprávnění žadatelé Hlavní město  Praha
městské  části hl.m. Prahy
organizace zřízené  a založené  v hl.m. Praha a měst.částmi hl.m. Prahy
NNO
MŠ a ZŠ se sídlem  v hl.m.Praha
veřejné  VŠ a výzkumné organizace

Výše dotace 500 000 - 40 mil.Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu www.penizeproprahu.cz
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, tel. 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 110 "Posílit biodiverzitu“ 1.12.2017 30.06.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity:

 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.

Oprávnění žadatelé
 • fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby
Výše dotace Alokace: 40 mil. Kč, Výše dotace: max. 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 96 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 8.01.2018 2.07.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
Oprávnění žadatelé
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů (70% u vybudování varovných systémů); 200 tis. Kč (bez DPH) – 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/96-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 97 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 2.05.2018 2.07.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

 

Oprávnění žadatelé
 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy
 • nestátní neziskové organizace
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/97-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 95 "Zajistit povodňovou ochranu intravilánu" 2.05.2018 2.07.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé
 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církevní a náboženské společnosti a jejich svazy
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/95-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 103 "Prevence vzniku odpadů" 3.04.2018 31.07.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů,
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank
 • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce a města,
 • svazky obcí,
 • městské části hl. m. Prahy,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • podnikatelské subjekty,
 • fyzické osoby – podnikající.
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 500 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/103-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 79 Sociální bydlení II. 8.03.2018 18.09.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zaměření dotačního titulu

Hlavním cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

 • Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu.
 • Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
 • Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Oprávnění žadatelé
 • obce  
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
Výše dotace max. 95 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-79-Socialni-bydleni-II
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, +420 725 433 126, linhartova@cep-rra.cz a Ing. Veronika Pourová, MBA, +420 725 591 988, vpourova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. 8.03.2018 18.09.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Hlavním cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

 • Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu.
 • Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
 • Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Oprávnění žadatelé
 • obce  
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
Výše dotace max. 95 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, +420 725 433 126, linhartova@cep-rra.cz a Ing. Veronika Pourová, MBA, +420 725 591 988, vpourova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 21/2017 „Eko - mobilita" 1.11.2017 27.09.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy),
 • Plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie,
 • Hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor,
 • Elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem)
Oprávnění žadatelé
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy
 • svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vliv_dopravy_snizeni_dvacet_jedna
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OP VVV - č. 02-17-047 - Místní akční plány II 15.11.2017 31.10.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŠMT
Zaměření dotačního titulu

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.

Povinné  aktivity:

1. Řízení projektu

2. Rozvoj a aktualizace MAP Cílem aktivity je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán.

3. Evaluace a monitoring MAP Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.

4. Implementace MAP

Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu. Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II. 

Oprávnění žadatelé

- Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin.

- Obce.

- Dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- Sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek.

- Městské části hlavního města Prahy.

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

 

Omezení výzvy:

Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován. Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž každá z nich musí být zpracována pro jiný správní obvod

ORP. Za každý správní obvod obce se rozšířenou působností může být podána maximálně 1 žádost o podporu, a to do výše stanovené alokace na územně příslušný správní obvod obce s rozšířenou působností

Výše dotace min. 3 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje
Kontaktní osoba dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ Výzva č. 82 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 31.01.2018 18.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Výzvou je zamýšleno podpořit  oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v ČR neexistuje adekvátní řešení. V rámci projektu y měly být koncepty rozvinuty do podoby nových služeb, produktů, testovány v praxi a evaluovány. Nová řešení by měla lépe naplňovat potřeby cílových skupin a zvyšovat kvalitu jejich života. Maximální délka projektu je 36 měsíců, vývoj a testování řešení může trvat maximálně 24 měsíců. Další období bude sloužit především pro advokační práci a vyhodnocení dopadu řešení po skončení intervence.

 

Popis podporovaných aktivit:

 • Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících  sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
 • Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření
 • Evaluace
 • Advokační práce
Oprávnění žadatelé
 • NNO
 • Obce
 • Organizace zřizované kraji a obcemi
 • OSVČ
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy
 • Obchodní korporace
 • Profesní a podnikatelská sdružení
Výše dotace 3 - 15 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 98 "Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů" 1.03.2018 20.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
 • podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 100 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/98-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 130 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

-  generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ výzva č. 131 - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. města Praze 20.04.2017 21.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MPSV
Zaměření dotačního titulu

Zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vycházejí z výstupů provedeného generového auditu v rámci výzvy č. 50 nebo vlastního auditu provedeného v posledních 3 letech

- generový re-audit provedený dle Standardu generového auditu po zavedení plánovaných opatření

- průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu

- zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce

- aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace

- aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace z generového hlediska

- aktivity směřující v vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích

- vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci

- opatření usnadňující sladění práce a rodinného života

- opatření usnadňující rodičům návrat z rodičovské dovolené

- zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

- profesní vzdělávání osob vracejících se po rodičovské dovolené

- vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

- profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem snižování horizontální a vertikální segregace práce v podniku

Oprávnění žadatelé

Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace 1 - 8 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz
Kontaktní osoba Bc. Pavlína Florianová, 720 027 681, florianova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 12/2017 - "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)" 7.09.2017 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.
Oprávnění žadatelé vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů
Výše dotace Alokace: 240 mil. Kč, Výše podpory: 50% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/destovka_vyzva_dvanact_srpen
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPPIK: INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva VI 3.01.2018 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Agentura pro podnikání a inovace
Zaměření dotačního titulu

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • zveřejnění přihlášky vynálezů,
 • udělení patentů,
 • udělení ochranných známek,
 • udělení užitných vzorů,
 • udělení průmyslových vzorů.
Oprávnění žadatelé
 • malé a střední podniky splňující podmínky
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání
Výše dotace min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč; alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Kontaktní osoba Bc. Markéta Linhartová, Telefon: +420 725 433 126, E-mail: linhartova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 1/2018 „Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech" 3.04.2018 31.12.2018  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) a podporu biodiverzity v nich
 • zmenšení rozsahu území se vznikem nároku na vyplácení újmy
 • zajištění uceleného státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ
Oprávnění žadatelé
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Správa Národního parku Podyjí
 • Správa Národního parku Šumava
Výše dotace Alokace: 50 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/podpora_biodiverzity_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 86 "Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
- sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 83 "Podpořit preventivní protipovodňová opatření" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
- Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
- Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
Výše dotace Alokace: 21,25 mil. Kč pro ITI Praha, výše dotace: max 85% celkových způsobilých výdajů, pro budování varovných systémů max 70% celk. způs. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 82 „Zajistit povodňovou ochranu intravilánu“ 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)
Výše dotace Alokace: 299 mil. Kč. (ITI Brno 120 mil. Kč, ITI Praha 179 mil. Kč), výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 81 „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.
Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 30 mil. Kč, výše dotace: max 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 80 "Snížit množství vypouštěného znečištění do povrch. i podz. vod z komun. zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchů a podz. vod" 16.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
Podporované aktivity:
- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
- odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Oprávnění žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výše dotace Alokace: 370 mil. Kč (Plzeň 200 mil. Kč, Hradecko - Pardubicko 170 mil. Kč), výše dotace: max 85% z celkových způs. výdajů po odečtení příjmů projektů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 78 "Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území" 9.01.2017 2.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000, ). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy
Oprávnění žadatelé agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků
Výše dotace Alokace: 1,15 mld. Kč, výše dotace: 85% způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/78-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 113 "Zajistit povodňovou ochranu intravilánu" 1.03.2018 7.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
 • ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby
 • ochranných nádrží).
Výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 200 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/113-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 100 "Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie" 1.03.2018 31.01.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení, výměna a renovace výplní, stavební opatření, výměna zdroje tepla…)
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
Oprávnění žadatelé
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
Výše dotace max. 35 - 50/ 70 % z celkových způsobilých výdajů; nim. 100 000 Kč (bez DPH) – max. 50 mil. EUR (včetně DPH)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 22/2017 „Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků" 2.01.2019 1.04.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu
 • Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků
Výzva se zaměřuje na podporu kompletního zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím.
Oprávnění žadatelé
 • právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výše dotace Alokace: 40 mil. Kč
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_autovraky_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 17/2017 "Domovní čistírny odpadních vod“ 16.10.2017 30.06.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění žadatelé obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, spolky
Výše dotace Alokace: 200 mil. Kč, Výše dotace: 80% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_vod_prevence_vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III 2.02.2018 29.11.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

Energeticky úsporná opatření v bytových domech (zaměřeno na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu)

Oprávnění žadatelé
 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva jako správci bytových domů    
Výše dotace Minimální výše způsobilých výdajů: 300 000 Kč; Maximální výše způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč;
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c6ebfcd3-ecf9-449e-91fc-b370ee736999/Text-78-vyzvy-IROP_12-1-2018.pdf?ext=.pdf
Kontaktní osoba Ing. Veronika Pourová, MBA, +420 725 591 988, vpourova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 20/2017 „Likvidace nepotřebných vrtů“ 1.11.2017 20.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

V rámci této Výzvy jsou podpořeny následující aktivity – Likvidace nepotřebných vrtů.

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:

 • jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
 • nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
 • nejsou již ani jinak využitelné a
 • představují riziko ohrožení životního prostředí.
Oprávnění žadatelé
 • Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty
 • Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
  • na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.
Výše dotace Alokace: 20 mil. Kč, Výše podpory: 90 % z celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu https://www.mzp.cz/cz/vyzva_likvidace_nepotrebnych_vrtu
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č.14 - Podpora pořizování územních studií krajiny 1.12.2016 31.12.2019  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl výzvy: podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování
Oprávnění žadatelé obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.
Výše dotace alokace: 35 mil. Kč, max výše podpory je 10 % z celkových způsob. výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/uzemni_studie_krajiny_vyzva_prosinec
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 88 "Posílit přirozené funkce krajiny" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cíl: zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny
Podporované aktivity: vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Oprávnění žadatelé

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli: pouze obce s rozšířenou působností.

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Výše dotace Alokace: 297 mil. Kč, Výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPŽP - Výzva č. 87 "Posílit biodiverzitu" 16.01.2017 2.01.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace OPŽP
Zaměření dotačního titulu Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
Podporované aktivity: prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Oprávnění žadatelé kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Výše dotace Alokace: 189 mil. Kč, výše dotace: 85% celkových způsobilých výdajů
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, E-mail: neskudla@cep-rra.cz, Tel: 720 403 784

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
IROP - Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II 13.07.2017 15.07.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MMR
Zaměření dotačního titulu

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

 

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Oprávnění žadatelé
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace Min. ZV: 1 000 000 Kč ; Max. ZV: 40 000 000 Kč, Dotace až 90%
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
Kontaktní osoba Ing. Lenka Pechová, +420 725 506 846, pechova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
OPZ - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) opět otevřeno 1.11.2017 30.11.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace Úřad práce
Zaměření dotačního titulu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Žadatelem projektu je Úřad práce ČR.  Projekt podporuje níže uvedené aktivity.

•   externí vzdělávání – další profesní vzdělávání (akreditované i neakreditované)

•           rekvalifikace zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců)

•           odborná jazyková výuka

Oprávnění žadatelé

•           zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, státní podniky)

•           OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců

•           NNO

Výše dotace 500 tis Kč, max. 6 mil Kč/rok
Odkaz na stránky dotačního titulu https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Kontaktní osoba Ing. Miluše Doležalová, +420 602 379 287, dolezalova@cep-rra.cz

Název dotačního titulu Zahájení Ukončení Detail
MŽP - Výzva č. 3/2017 - Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů 16.03.2017 31.12.2020  
Detail Skrýt
Poskytovatel dotace MŽP
Zaměření dotačního titulu

Popis podporovaných aktivit:

● Odstraňování nelegálních skladů odpadů;

● Sanace havarijních stavů , sanace starých ekologických zátěží
Oprávnění žadatelé Kraje
Obce s rozšířenou působností
Obce (pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu neexistuje
nebo není znám)
Výše dotace Alokace: 100 mil. Kč, Výše dotace: 100 tis. Kč - 40 mil. Kč, 100% celk. způsob. výdajů (80% formou dotace, zbývající podíl formou zvýhodněné půjčky)
Odkaz na stránky dotačního titulu http://www.mzp.cz/cz/zivotni_prostredi_vyzva_3_2017
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Neškudla, +420 720 403 784, neskudla@cep-rra.cz


dfgdf Certifikát stupně C - Efektivní projektové řízení
Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) www.cenakhk.cz Profil zadavatele - CEP a.s. Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ