Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář

Kontakt: 499 420 401
info@cep-rra.cz

 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Programování EU

Oddělení rozvoje CEP se přímo podílí na přípravě programovacích období EU. Na období 2007 – 2013, např. kompletně zpracovávalo Regionální operační program NUTS II Severovýchod, spolupracovalo i na dalších regionálních operačních programech a přidružených dokumentech.

V současné době se podílíme na přípravných pracích na období 2014+. Pro Královéhradecký kraj a další zájmové subjekty v tomto procesu zpracováváme podkladové materiály např. analýzy pro rozhodování a nastavení rozvojových priorit kraje.

Cílem Evropské komise je na základě finančního rámce a legislativních návrhů dospět do konce roku 2012 k přijetí nového legislativního rámce a do konce roku 2013 schválit nové programové dokumenty.

Oproti období 2007 - 2013, kdy byla podpora rozptýlena mezi velké množství programových priorit, se v novém období očekává soustředění zdrojů na omezené množství priorit. Z očekávaných novinek příštího období lze vyzdvihnout podporu využívání nových finančních nástrojů v širším spektru oborů a zviditelnění měst jako motorů konkurenceschopnosti. Urbánní dimenze kohezní politiky bude zastoupena především v tzv. třetí dimenzi - územní soudržnosti. Lze očekávat, že města budou aktivnější jak v rámci navrhování, tak také při realizaci strategií městského rozvoje. V novém období se může objevit i institut tzv. výkonnostní prémie, tj. odměna v podobě dodatečné alokace těm členským státům a regionům, které nejvíce přispěly k cílům strategie Evropa 2020.

Všechny tyto aspekty se snaží experti CEP pečlivě sledovat a v maximální míře zohlednit při přípravě regionu na budoucí období.


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ