Centrum evropského projektování
s Kunzultace projektového záměru Kunzultace projektového záměru Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontakt: 725 433 126
linhartova@cep-rra.cz
 
 
 
 
 

Dotační management

„Chtěl bych poděkovat celé firmě a jmenovitě také Ing. Včelišovi a Ing. Stratilové. Přístup jaký mají ke své práci je obdivuhodný. Jsem moc rád, že dlouhodobě s firmou CEP spolupracujeme a věřím, že budeme i do budoucna. Firem, které nabízejí své služby v dotačním poradenství a ve veřejných zakázkách se hlásí opravdu mnoho, ale nikoli s takovým přístupem ke klientovi.“

Aleš Krátký

starosta obce Sovětice

Dotační management

„Díky společnosti CEP a.s. jsme získali dotaci necelých 30 mil Kč z programu Inovace na zavedení sériové výroby nového typu ultralehkého letounu. Projekt byl výborně připraven a realizace projektu byla z dotačního hlediska profesionálně řízena. Spolupráci s firmou CEP a.s. doporučujeme našim váženým obchodním parterům.“

Jiří Tlustý

ředitel Labyrint Bohemia, o.p.s.

Dotační management

Se službami Centra evropského projektování, a.s. jsme byli velmi spokojeni. Realizace projektu probíhala úspěšně s kvalitní poradenskou a manažerskou podporou této firmy. Můžeme tuto společnost doporučit jako dodavatele služeb přípravy, řízení a administrace projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Muzeum Východních Čech

PhDr. Zdeněk Zahradník
ředitel Muzea Východních Čech

Dotační management

S Centrem evropského projektování jsme úspěšně spolupracovali na projektu „Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGon Centrech“.

Jan Birke

starosta města Náchoda

Veřejné zakázky – školení

Oceňuji praktické příklady z praxe prezentované na realizovaných zakázkách.

Bc. Václav Voltr

DD Náchod s.r.o.

Veřejné zakázky – školení

Na semináři zazněla řada praktických rad, které mi usnadní provedení výběrového řízení.

Tereza Suchomelová

projektový manažer

Finanční řízení projektů – školení

Snad první kurz, na kterém jsem se něco dozvěděl. Kvalitní výkon a připravenost všech tří přednášejících.

Pavel Coufal

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

Řízení projektů z pohledu TDI – školení

Velmi přínosné, taková školení mají smysl. Velmi dobré podání - lektoři jsou fundovaní a mají zkušenost.

Věra Vávrová

Robing, spol. s r.o

Projektové řízení – školení

„Chtěla bych Vám jménem odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj poděkovat za vstřícný přístup a odborně vedené kurzy Administrátor a Manažer projektu. Všichni účastníci si velice pochvalovali využitelnost získaných vědomostí v praxi a rozsah obou kurzů. Díky Vám pak byli výborně připraveni ke složení zkoušek. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.“

Ing. Radmila Outlá, MBA

ředitelka odboru projektového řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projektové řízení – školení

„Kurz Manažer programů a komplexních projektů doporučuji a hodnotím velmi pozitivně, a to nejen po organizační stránce, ale zejména po té odborné. Lektorky byly vždy perfektně připraveny, výklad vedly srozumitelně, s mnoha praktickými příklady. Pružně reagovaly na konkrétní potřeby účastníků i dotazy k aplikaci nástrojů projektového řízení do konkrétní praxe účastníků, čímž se velmi zvýšil praktický přínos celého kurzu. I příprava ke zkoušku byla natolik intenzivní, že samotná zkouška proběhla bez problémů.“

Ing. Kateřina Burianová

manažerka MAS Podchlumí, z. s.

 

Plánované výzvy operačních programů

Předběžné harmonogramy výzev jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, www.strukturalni-fondy.cz, odkaz ZDE.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Vyzvy 


Operační program životní prostředí

Výzva číslo

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

40. – září 2016

3.1 Prevence vzniku odpadů, aktivita 3.1.1

 

Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající.

41. – září 2016

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

Příklady podporovaných projektů: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů, doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné, budování systémů odděleného sběru bioodpadů, podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, budování sběru a svozu gastro odpadů/kuchyňských odpadů, doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC), budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020), zařízení pro tepelné zpracování odpadů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti),

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

32. – srpen 2016

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, dle PD, vyjma opatření "zpracování plánů ÚSES"

 

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

33. – srpen 2016

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech

Podporovaná opatření:

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch: zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.

Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva fyzické osoby podnikající

39. – září 2016

5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Typy podporovaných projektů a aktivit

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, Realizace systémů využívajících odpadní teplo,

Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky.

44. – září 2016

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže, aktivity 3.4.2 a 3.4.3

 

Typy podporovaných projektů:

Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.

Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území

Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající

 

 

Integrovaný operační program

Výzva číslo

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

49 – červenec 2016

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

46 – červen 2016

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center

 

Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

 

55 – srpen 2016

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučená lokalita

 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.m. Praha

 

62 – září 2016

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Sociální podnikání

 

OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace

 

 

44. – červen 2016

Komunitně vedený místní rozvoj - dopravní obslužnost

 

Výstavba a rekonstrukce přestupních uzlů, souvisejících záchytných parkovišť, parkovacích v návaznosti na veřejnou dopravu.stavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, doprovodná infrastruktura,
zvyšování bezpečnosti železniční, silniční cyklistické a pěší dopravy, výstavba, zavedení rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematik pro veřejnou dopravu, modernizace informačních systémů pro cestující, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní, zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy

Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP

 

52 – červen 2016

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura

 

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby. Pořízení bytů bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Stavby, stavební úprav, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center

Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP

 

57. – srpen 2016

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální podnikání

 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, vznik nového sociálního podniku, aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání

Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP

 

 

Operační program zaměstnanost

Výzva číslo

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

43

15.6-31.8.16

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).

50

1.9.16-31.12.17

Genderové audity u zaměstnavatelů mimo Prahu

Realizace genderových auditů

Soukromo právní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Ostatní včetně podnikatelských subjektů, ÚSC a jejich příspěv., právnické osoby-školy a školská zařízení + veřejné VŠ a výzkumné instituce, organizační složky státu.

51

1.9.16-31.12.17

Genderové audity u zaměstnavatelů v Praze

Realizace genderových auditů

Soukromo právní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Ostatní včetně podnikatelských subjektů, ÚSC a jejich příspěv., právnické osoby-školy a školská zařízení + veřejné VŠ a výzkumné instituce, organizační složky státu

53

30.5.-15.8.16

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

NNO, obce a svazky obcí, školy

 

54

1.6.16-31.5.18

Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené/zřízené příspěvkové organizace

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů. Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů, podpora klastrů a poradenství

OSS a jimi řízené/zřízené příspěvkové organizace

 

58

20.9.16-31.1.17

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)

Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků, na optimalizaci chodu úřadů a tzv. good Governance, na procesní a personální audity v úřadech územních samosprávných celků, na projektové řízení a strategické plánování v úřadech územních samosprávných celků.

Obce a kraje
Asociace a sdružení obcí a krajů
Složky IZS, které jsou zřizované obcemi a kraji

 

60

1.9.-31.10.16

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji.

Další profesní vzdělávání zaměstnanců sdružených subjektů (příp. OSVČ). Těmito institucemi mohou být např. profesní a podnikatelská sdružení, spolky apod.

Instituce sdružující více subjektů - například profesní a podnikatelská sdružení.

63

14.10.16-31.1.17

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni (1. průběžná výzva)

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

zejména NNO, obce a svazky obcí

64

3.10.16-13.1.17

Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování (2. kolová výzva)

Předpokládá se zacílení aktivit kolové výzvy vždy na konkrétní cílové skupiny osob vzhledem k aktuálním potřebám a prioritám (tj. mimo těch aktivit - soc. služeb, které bude pokrývat výzva pro kraje, a mimo obcí (sociálně vyloučených lokalit), na které se budou zaměřovat výzvy v rámci koordinovaného přístupu k SVL). Jedná se např. o aktivizační, asistenční a motivační programy, aktivity na podporu neformálně pečujícících, propační a resocializační programy, programy pro osoby opouštějícící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky zaměřených na podporu sociálního bydlení, programy, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním apod.

Zejména NNO, obce, příspěvkové organizace obcí, poskytovatelé soc. služeb a další

 

69

1.10.-15.12.16

Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké mimo Prahu

Výzva je zaměřena na podporu zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života rodičům-pracovníkům či klientům žadatele

Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje, obce a jimi zřizované org., Dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, NNO

70

1.10.16-15.12.16

Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké v Praze

Výzva je zaměřena na podporu zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života rodičům-pracovníkům či klientům žadatele

Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje, obce a jimi zřizované org., Dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, NNO

125

29.5.16-28.12.16

Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy

Využití / aplikace technologických řešení v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti

nestátní neziskové organizace, školy, vysoké školy a výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace.

128

9.9.16-31.10.16

Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

1) ověření modelu výkonu sociální práce a podpora sociální práce na úrovni obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem (klientská práce s důrazem na posílení preventivních aktivit včetně depistáže, zaměřená na práci s osobami v nepříznivé sociální situaci nebo ohroženými sociálním vyloučením) v souladu s metodickými postupy MPSV, vzdělávání a supervize sociálních pracovníků, tvorba podkladů a odborných textů, účast na zahraničních cestách, workshopech a konferenci     

2) ověření modelů sociálního bydlení na úrovni obcí v návaznosti na Koncepci sociálního bydlení ČR 2015 - 2025: vytvoření lokální Koncepce sociálního bydlení na území obce, včetně potřebných analýz, implementace lokální koncepce soc. bydlení na úrovni obecního úřadu (obce), včetně spolupráce relevantních aktérů (odbory obecního úřadu, samosprávy a obecního úřadu, apod.)

obce

 

 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

12/2016-3/2017

Mezisektorové mobility

1)Hostování expertů z podniku na VŠ 2. část: Podpora spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou: 4) Podnikový specialista ve VO řešící výzkumný projekt; 5)Výměna zkušeností a tvorba platformy pro další spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou (podpora výzkumného prostředí)

VŠ, výzkumné organizace

 

 

Poznámka: Vhodné pro  spolupráci  firem a výzkumu – firma jako  partner

 

 

Operační program podnikání a inovace

Výzva číslo

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

01_16_047

 

09/2016 - 01/2017

 

II. Výzva Marketing

Služby pro MSP umožňující vstup na zahraniční trhy - individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

malé a střední podniky

01_16_048

 

09/2016 - 01/2017

 

II. Výzva Školicí střediska

Výstavba nových školicích center; rekonstrukce stávajících školicích center; pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky.

malé a střední podniky

01_16_061

 

09/2016 - 01/2017

 

II. Výzva Nemovitosti

Modernizace výrobních provozů; rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury; rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

malé a střední podniky

01_16_066

 

09/2016 - 01/2017

 

II. Výzva ICT a sdílené služby

Tvorba nových IS/ICT řešení; zřizování a provez center sdílených služeb; budování a modernizace datových center.

malé, střední a velké podniky

 09/2016 - 01/2017

 

III. Výzva ICT a sdílené služby

Tvorba nových IS/ICT řešení

začínající podnikatelé do tří let existence podniku, startupy

 

Program rozvoje venkova

Číslo výzvy

Název výzvy

Příklady podporovaných aktivit

Příklady příjemců

09_16_031

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

podpora projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení - cílem spolupráce ověřit myšlenky projektu s potencionálními partnery a připravit dohodu o spolupráci, projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.

09_16_030

Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. Podporována je spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu.

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova a kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství.

09_16_029

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

09_16_028

Sdílení zařízení a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo, př. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace, společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor. apod.

Uskupení minimálně dvou subjektů tj. zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje kategorii mikropodniku nebo je fyzickou osobou nepodnikající), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

09_16_027

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené).

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím potravinářského podnikatele nebo výrobce krmiv.

09_16_026

Podpora oprečních skupin a projektů EIP

Vyhlášenými tématy jsou:
- zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů
 - otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce

Operační skupiny EIP, resp. její členové (tj. zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě investic může být příjemcem podpory pouze zemědělský či potravinářský subjekt. Žádost je podávána prostřednictvím podnikatelského subjektu.

09_16_025

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

09_16_024

Lesnická infrastruktura

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

09_16_023

 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.

09_16_022

Investice do zemědělských podniků

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

09_16_021

 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Prost

Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.

09_16_000

Příjem žádostí na plošná opatření - Zalesňování a zakládání lesů

Podporováno bude založení lesního porostu. Podpora je cílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu SAPS.

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

 


Certifikáty, loga partnerů Kontakty | Centrum evropského projektování CEP na LinkedIN Mapa webu | Centrum evropského projektování Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Profil zadavatele - CEP a.s. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ